Viết phương trình đường cao

Lượt xem : 165 | Cập nhật : 2015-11-28 03:59:17

4 a) Tam giác ABC có đường cao CH nằm trên đthg y=x; phân giác trong góc B nằm trên x+ 3y + 2 = 0; A (-1;3). Viết ptr BC.
b)Từ các chữ só 0,1,2,3,4,5 hỏi có thể lập đc bnhiêu số có 7 c/s trong đó c/s 3 có mặt 3 lần, c/2 có mặt 2 lần những c/s khác có mặt đúng 1 lần.
c) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mp (ABC). tính khoảng cách từ A đến mp (SBC) biết

Resized Image

Đóng góp bởi : muathubuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đường phân giác | toán 12 | hình chóp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sử 10 nguyên sinh . Giải phương trình Phương trình bậc nhất 2 ẩn thủy phân trội Bất phương trình có chứa... góc Giải tam giác hácđi-vanbec liên hợp quốc biện luận số nghiệm cường độ cực đại át lát địa lý giá trị sản xuất phiên mã phenol chăn nuôi Ứng dụng vi phân vào... Hình chiếu Trục tọa độ Phương trình oxit Định lý sin trong tam giác sinh sản sinh dưỡng số lượng khó Góc và cung lượng giác âm đạo cầu não Góc giữa hai đường thẳng Phép quay Bất phương trình có chứa tham số Đẳng thức Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn nguyên tử Ngôn ngữ chủng tộc thế kỉ XIX Vị trí tương đối giữa...

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp trong

câu hỏi bài tập sử trong

câu hỏi bài tập sử trong

Bài tập vật lý 10 trong

Vẽ đồ thị vận tốc của vật trong

Viết phương trình chuyển động của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay