Những biến đổi hình thái của NST

Lượt xem : 192 | Cập nhật : 2016-01-12 03:42:27

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kỳ nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kỳ? Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : loingotngao

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình thái NST | sinh học 10 | sự đóng và duỗi NST | sinh sản hữu tính |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng trong

Cách bón phân hóa học trong

Vẽ quy trình nuôi cấy mô tế bào trong

Khái niệm độ phì nhiêu của đất trong

Thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng trong

Liên kết của enzim trong

Cấu trúc hóa học của ATP trong

Chức năng của Ti thể trong

Chức năng của màng sinh chất trong

Chức năng của ADN trong

Tính số liên kết hdro trong

Cấu tạo màng sinh chất trong

củaCấu trúc của ADN theo watson trong

Thành phần của tế bào nhân thực trong

Đặc điểm khuếch tán trực tiếp qua màng trong

Khái niệm về dị hóa trong

Đặc điểm của tế bào nhân thức trong

Đơn vị cơ bản của mọi cơ thể sống trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay