Tính thể tích khí thoát ra trong phản ứng

Lượt xem : 184 | Cập nhật : 2016-01-17 03:52:45

Cho 2,02 g hỗn hợp Mg và Zn vào cốc (1) đựng 200ml dung dịch HCl. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được 4,86 g chất rắn. Cho 2,02 g hỗn hợp trên vào cốc (2) đựng 400ml ung dịch HCl như trên, sau phản ứng cô cạn dung dịch được 5,57 g chất rắn.
a. Tính thể tích khí thoát ra ở cốc (1) (đkc)
b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl.

Đóng góp bởi : hangdonggia

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dung dịch HCl | hóa học 10 | thể tích khí |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình trong

Khái niệm liên kết đơn trong

Xác định phần trăm các chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính nồng độ chất trong dung dịch trong

Tìm vị trí cân bằng trong phản ứng trong

Thực hiện dãy biến hóa trong

Viết phương trình hóa học trong

Viết công thức phân tử của 2 axit trong

Tính khối lượng chất rắn thu được trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng trong

Cân bằng các phương trình trong

Tính khối lượng kết tủa trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Hãy phân loại và gọi tên các chất trong

Tính nồng độ mol của dung dịch trong

Tìm chất còn dư trong phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học trong

Viết các phương trình hoá học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay