Sắp xếp chiều tăng dần tính kim loại

Lượt xem : 243 | Cập nhật : 2016-01-17 04:12:31

1/ Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của Mg, Ca, Al, Si cho biết các nguyên tố trên có số hiệu lần lượt là: 12, 20, 13, 14.

2/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 18. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

3/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 32. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

Đóng góp bởi : hangdonggia

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : kim loại | chu kì | hạt nhân nguyên tử | cấu hình | bảng hệ thống tuần hoàn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

pha sinh trưởng cường độ âm anken ống thận Dấu của nhị thức bậc ống tiêu hóa Phương sai đồng hợp Bất phương trình chứa ẩn Cấp số nhân Dấu của nhị thức bậc... nghiệm gần đúng quần tụ cây phát sinh tính trọng lượng bước sóng Cân bằng các phương trình nhiệt dung R Hàm số liên tục tại 1 điểm Mệnh đề phủ định Nhiệt độ sôi Tích phân từng phần Hàm số lôgarit Phép chiếu song song lyzoxom hóa thạch con la sinh giới Nitrobacter lực kế nguyên tử hidro thủy sản số trung bình đa bội chiến tranh thế giới phân tích đa thức kali văn cách li sinh sản

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết cấu hình electron trong

Xác định số khối mỗi đồng vị trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Nguyên tắc chung để điều chế clo trong

Vai trò của các chất trong phản ứng trong

Tính thể tích khí thoát ra trong phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình trong

Khái niệm liên kết đơn trong

Xác định phần trăm các chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính nồng độ chất trong dung dịch trong

Tìm vị trí cân bằng trong phản ứng trong

Thực hiện dãy biến hóa trong

Viết phương trình hóa học trong

Viết công thức phân tử của 2 axit trong

Tính khối lượng chất rắn thu được trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng trong

Cân bằng các phương trình trong

Tính khối lượng kết tủa trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay