Xác định nguyên tử khối của chất

Lượt xem : 139 | Cập nhật : 2016-01-17 04:14:26

1.Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO3. Hợp chất khí với H của nguyên tố này chứa 5,88% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R?

2/Hợp chất khí với H của một nguyên tố có dạng RH3. Oxit cao nhất của nguyên tố này có chứa 25,92% R về khối lượng.
a) Tìm nguyên tố R.
b) So sánh tính phi kim của R với O, F, Cl, P.

3/ Hòa tan 1,38g kim laọi kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 60ml dd HCl 1M. Xác định tên kim loại đã dùng.
4/ A là hợp chất có công thức MX2, trong đó M chiếm 50% về khối lượng. Biết hạt nhân nguyên tử M và X có số p = số n và tổng số p trong MX2 là 32. Xác định công thức của MX2.

Đóng góp bởi : hangdonggia

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 20 | nguyên tử khối | hợp chất khí | kim loại kiềm | hạt nhân nguyên tử | công thức cấu tạo |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vòng tuần hoàn dung kháng chất vô cơ toán 12 thực vật Bất phương trình chứa ẩn độ phóng xạ cúm nguyên tố N công thoát electron nghiệm phân biệt giao thoa Dấu của tam thức bậc hai chiết suất trường sơn bắc Xác định vị trí cacbohyđrat giao thoa ánh sáng Khảo sát và vẽ đồ thị thường biến đoạn mạch xoay chiều đơn vị đo độ dài Hệ thức lượng trong tam giác Vẽ đồ thị mất đoạn hidrocacbon GTLN Rút gọn biểu thức protein Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu tọa độ trọng tâm phát xít đức khung dao động ngoại tiếp 2 đường nhóm máu a Công thức trung tuyến chùm sáng tia phóng xạ chu kì dao

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Sắp xếp chiều tăng dần tính kim loại trong

Viết cấu hình electron trong

Xác định số khối mỗi đồng vị trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Nguyên tắc chung để điều chế clo trong

Vai trò của các chất trong phản ứng trong

Tính thể tích khí thoát ra trong phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình trong

Khái niệm liên kết đơn trong

Xác định phần trăm các chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính nồng độ chất trong dung dịch trong

Tìm vị trí cân bằng trong phản ứng trong

Thực hiện dãy biến hóa trong

Viết phương trình hóa học trong

Viết công thức phân tử của 2 axit trong

Tính khối lượng chất rắn thu được trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng trong

Cân bằng các phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay