Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Lượt xem : 270 | Cập nhật : 2016-01-27 07:57:20


Câu 1. Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình

Resized Image

Câu 2.
a) Tính giá trị của biểu thức

Resized Image
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

Resized Image
Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : chaoxuan |

Thể loại bài tập : phương sai | độ lệch chuẩn | tính giá trị biểu thức | toán 11 | tìm nghiệm phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay