tìm nguyên hàm

Lượt xem : 89 | Cập nhật : 2016-02-06 08:01:33

x^2dx/(x^6-4)^2

Đóng góp bởi : nguyenmainhu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | nguyên hàm |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

tin học 11 trong

tin học 11 trong

giáo dục công dân 11 trong

công dân 11 trong

giáo dục công dân 11 (ôn tập tết) trong

ngữ văn 11 trong

ham so parabol trong

Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, trong

Sự trao đổi khí ở chim với môi trường trong

Chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong

Trao đổi nước và trao đổi khoáng của cây xanh trong

Ưu thế của hô hấp hiếu khí trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước trong

Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí trong

Ưu điểm của ống tiêu hóa trong

Cấu trúc của cơ thể thực vật trong

Nguyên nhân của ứng động sinh trưởng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay