Tính khối lượng sắt điều chế

Lượt xem : 93 | Cập nhật : 2016-02-28 04:10:51


Khử hoàn toàn 48 gam sắt (III)oxits Fe2O3 theo sơ đồ:

Resized Image
Hãy tính :
a/ Khối lượng sắt điều chế được.
b/ Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng.
c/ Tính khối lượng H2O tạo thành theo hai cách

Đóng góp bởi : chuotbach1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính khối lượng | hóa học 8 | thể tích khí | hóa học 8 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Tìm công thức phân tử trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay