Thành phần hóa học giữa dầu và mỡ

Lượt xem : 186 | Cập nhật : 2016-03-29 07:47:06

Sự khác nhau chủ yếu về thành phần hóa học giữa dầu và mỡ là:
a Dầu không dự trữ năng lượng cho tế bào còn Mỡ lại có chức năng dự trữ năng lượng cho tế bào
b Dầu chứa nhiều axít béo no còn Mỡ chứa nhiều axít béo không no
c Dầu không có tính ki nước còn Mỡ không kị nước
d Dầu chứa nhiều axít béo không no còn Mỡ chứa nhiều axít béo no

Đóng góp bởi : hoaphuongvi

Thành viên đã lưu bài này : hoaphuongvi |

Thể loại bài tập : dầu | mỡ | sinh 10 | năng lượng | axit béo | axit béo no | dự trữ năng lượng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Sinh vật nhân thực trong

Cấu trúc của Phôtpholipit trong

Nguyên tố vi lượng trong

Đặc điểm chung của ADN và ARN trong

Đặc điểm của ARN trong

Các giới của sinh vật trong

Thành phần của một Nuclêotit trong

Cấu trúc bậc 1 của Prôtêin trong

Tính chất của Lipit trong

Hợp chất của cacbonhidrat trong

Vai trò sinh học của nước trong

Các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ trong

Đặc điểm chung của giới động vật trong

Đặc điểm nhóm vi sinh vật trong

tim m để voi mọi x thuộc khoảng [-1;1] la nghiem pt: trong

chia dang đúng của từ trong ngoặc: trong

chia dạng đúng của từ trong ngoặc trong

So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân trong

Sơ đồ lai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay