Tính khối lượng mỗi kim loại

Lượt xem : 213 | Cập nhật : 2016-04-06 03:41:48

Cho 3,46 gam hỗn hợp bột của ba kim loại Zn, Mg, Fe vào 200 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, ta thu được dung dịch A và 1,568 lít khí (đktc).
Thêm vào dung dịch A 200 ml dung dịch KOH 1,25M thu được một kết tủa trắng xanh và dung dịch B. Lọc lấy kết tủa và để ngoài không khí thấy kết tủa chuyển qua màu nâu và không tan trong dung dịch kiềm. Sau đó, nung kết tủa ta được 3,2 gam chất rắn.
1. Viết các phương trình phản ứng biểu diễn quá trình thí nghiệm.
2. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp.
3. Thêm nước vào dung dịch B để được 500 ml dung dịch. Tính nồng độ các chất tan có trong dung dịch này.

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : kết tủa | kim loại | hóa học 9 | dung dịch kiềm | phương trình phản ứng | nồng độ các chất |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Xác định tên kim loại phản ứng trong

Viết phương trình phản ứng hóa học trong

Hoàn thành dãy biến hóa hóa học trong

Xác định tên kim loại trong

Viết pt biểu diễn dãy biến hóa trong

Tìm đường tiệm cận của đồ thị trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trong

Tính vi phân của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giải các bất phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay