Viết phương trình đường cao tam giác

Lượt xem : 272 | Cập nhật : 2016-06-05 08:43:13

Bài 1) Cho tam giác ABC cân tại A có BC = 6 cm , .Tính diện tích tam giác ABC.
Bài 2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với các đỉnh là A(5;1), B(1 ; 1), C(3 ; 3).
a) Viết phương trình đường cao của tam giác ABC vẽ từ A.
b) Viết phương trình đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC.
c) Tìm tọa độ điểm M trên đường tròn (C) sao cho khoảng cách từ M đến trục Ox bằng 2.

Đóng góp bởi : chimhoami

Thành viên đã lưu bài này : chimhoami |

Thể loại bài tập : phương trình đường cao | diện tích tam giác | phương trình đường tròn | toán 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải bất phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải và biện luận PT trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình bậc 3 trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Tìm nghiệm nguyên của pt trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình trong

Cơ chế tác động của các loại miễn dịch trong

Phân biệt tế bào sinh tan và tế bào tiềm tan trong

Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay