SINH HỌC

Lượt xem : 191 | Cập nhật : 2017-04-12 01:26:32

Giả sử trong tế bào(TB) ở một loài sinh vật có 3 cặp NST tương đồng,cặp thứ nhất chứa 2 cặp gen dị hợp Bd và Dd,cặp thứ 2 chứa 1 cặp gen dị hợp Ee và cặp thứ 3 là cặp NST giới tính XX

a)Viết các kiểu gen có thể của TB 2n bình thường nói trên?

b)Viết các kiểu giao tử có thể khi TB nói trên giảm phân hình thành giao tử binh thường?

Đóng góp bởi : trangnhungvp25092001

Thành viên đã lưu bài này : trangnhungvp25092001 |

Thể loại bài tập : sinh 9 đề thi hsg vòng 1 huyện lập thạch |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BT NGUYÊN PHÂN,GIẢM PHÂN trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng - hóa 10 trong

Viết kí hiệu của các nguyên tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng trong

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong

Lập phương trình hóa học các phản ứng trong

Cân bằng phản ứng trong

Tính hằng số cân bằng của phản ứng trong

bài tập di truyền trong

So sánh giao thông đường sắt và đường oto trong

Nhân tố ảnh hưởng đến nghành dịch vụ trong

Khái niệm cơ cấu dân số theo độ tuổi trong

Nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trong

Đặc điểm của 3 kiểu tháp tuổi trong

Sự phân bố của sinh vật trong

hình học không gian trong

Tìm hai nghiệm phân biệt của phương trình trong

Giải các PT trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay