Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 234 | Cập nhật : 2016-06-21 04:08:44

Cho biểu thức
Resized Image
( với x > 0 ; x 1 )
1) Rút gọn biểu thức P;
2) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 3;
3) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

Đóng góp bởi : hanghot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | toán 9 | tính giá trị biểu thức | tìm giá trị nguyên |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Thực hiện các phép tính trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình trong

Chứng minh pt có 2 nghiệm phân biệt trong

Bài tập toán 9 trong

Chứng minh tứ giác là hình thoi trong

Tìm giá trị của hệ phương trình trong

Giải các hệ phương trình trong

Giải hệ bằng phương pháp thay thế trong

Chứng minh phương trình vô nghiệm trong

Các thí nghiệm của Men-đen trong

BT NGUYÊN PHÂN,GIẢM PHÂN trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng - hóa 10 trong

Viết kí hiệu của các nguyên tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng trong

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong

Lập phương trình hóa học các phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay