Bài tập kiểm tra 15 phút Tiếng anh 12

Lượt xem : 310 | Cập nhật : 2016-08-07 11:25:21

Cirle the best option to complete each sentence:


1. He felt very sleepy _________ he had eaten too much
a. of b. at c. after d. before
2. When we arrived, the train _________ the station
a. already left b. had already left c. had left already d. has left already
3. I called you at 8:00am, but you _________ out
a. went b. just had gone c. had just gone d. had gone just
4. Lisa _________ me a ride because I _________ the bus
a. gave/had missed b. gave/missed c. had given/missed d. had given/had missed
5. _________ I went to bed, I’d taken a bath and brushed my teeth
a. after b. when c. if d. before

Đóng góp bởi : taytrongtay

Thành viên đã lưu bài này : taytrongtay |

Thể loại bài tập : tiếng anh 12 | kiểm tra tiếng anh 12 | 15 phút tiếng anh 12 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

Ôn tập tiếng anh lớp 12 trong

Hoàn thành câu hỏi bài tập tiếng anh 12 trong

Bài tập kiểm tra tiếng anh 12 trong

Đề bài ôn tập kiểm tra tiếng anh lớp 12 trong

Ôn tập kiểm tra Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập ôn tập và kiểm tra Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập kiểm tra tiếng anh lớp 12 trong

Ước chung bội chung trong

bài tập về nguồn điện trong

vật lý 9 trong

tìm giá trị lớn nhất trong

toán 9 .. nhờ m.n giúp mk bài này vs trong

tính nhanh trong

THời gian tự sao trong

Tính giá trị biểu thức trong

Giải và biện luận phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay