Tìm nghiệm nguyên

Lượt xem : 83 | Cập nhật : 2016-09-05 04:28:10

Bài 1: Cho biểu thức sau:

Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

Đóng góp bởi : hamizy

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tìm nghiệm nguyên | toán 8 | rút gọn biểu thức | giải bất phương trình | biểu diễn trên trục số |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình bậc nhất trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Hoàn thành các PTHH trong

Viết phương trình phản ứng- hóa 10 trong

Xác định chất khử, chất oxi hóa trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Nhận biết các dung dịch trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính thể tích khí clo trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện các dãy chuyển hóa trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay