Định nghĩa sinh trưởng và phát triển

Lượt xem : 103 | Cập nhật : 2016-11-11 03:32:40

Thế nào là sinh trưởng và phát triển? Nêu mối liên hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muphuthuy

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh trưởng | phát triển | sinh học 10 | hệ sinh trưởng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Phân biệt hướng động với ứng động trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc trong

Các kiểu môi trường ở đới nóng trong

Hóa trong

Rút gọn các biểu thức trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình chứa tham số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm thương và dư của phép chia trong

Giải các hệ phương trình trong

Tìm nghiệm cho hệ phương trình trong

Tam giác nội tiếp đường tròn trong

Giải phương trình bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay