Viết phương trình đường tròn

Lượt xem : 149 | Cập nhật : 2016-12-13 12:44:26

Bài 4: ( 3 đ)

Resized Image

Tính A – B
Bài 5.(2 đ)
a/ Viết phương trình đường tròn (C), đường kính AB biết A(3; 4) và B(1; 2)
b/ Cho đường tròn (T):
Resized Image
.Viết phương trình tiếp tuyến của (T) biết rằng tiếp tuyến này vuông góc với đường thẳng Resized Image : 12x + 5y – 50 = 0.

Đóng góp bởi : suminguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình đường tròn | toán 10 | phương trình tiếp tuyến |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Hãy lập bảng phân bố tần suất trong

Xác định tọa độ điểm trong

Xét dấu của biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm 3 điểm thẳng hàng trong

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trong

Giảiphươngtrình căn bậc hai trong

Tìm tham số trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Bài tập với 3 số thực dương trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận các phương trình trong

toán trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay