Viết số hạng tổng quát của một dãy số

Lượt xem : 154 | Cập nhật : 2017-01-05 02:54:38

Bài 1: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số Resized Image bởi hệ thức truy hồi.

Đóng góp bởi : giokhonglanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 7 | số hạng tổng quát | số nguyên dương | hệ thức truy đồi | dãy số |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay