Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số

Lượt xem : 213 | Cập nhật : 2018-08-29 06:59:39

a. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, cho 7 ta được các số dư theo thứ tự là: 1; 2; 3; 4; 5.
b. Tìm số nguyên a để 2a + 1 chia hết cho a - 5;

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songxanh

Thành viên đã lưu bài này : songxanh |

Thể loại bài tập : số tự nhiên | số nguyên | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn ngoại tiếp đạo hàm của hàm số Bất phương trình chứa... Rút gọn biểu thức áp suất chất lỏng Hai đường thẳng vuông Phương pháp toạ độ trong Hệ bất phương trình bậc kiểu gen Giải b Hình giải tích Tích phân Khoảng cách trong không gian Định lý sin trong tam giác phân li độc lập sinh học 10. vật rắn operon hóa thạch tán sắc ánh sáng chuyển đoạn quỹ đạo Hình lập phương Hình giải tích trong không gian ion địa trung hải mệnh đề dãy Banme nguyễn du nguyên tố P Bất phương trình mũ nồng độ dung dịch KCl Bất phương trình có chứa... Dãy số Số hạng tổng quát toán lập bảng

Bài tập khác

So sánh hai phân số trong

Tính diện tích hình thang vuông trong

Thực hiện phép tính toán 10 trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trong

Tính giá trị của mỗi biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh trong

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 trong

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trong

Sự ra đời của kế hoạch Macsan trong

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á trong

Giải phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích tứ giác- toán 11 trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định các hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép tính sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay