Al

51 kết quả phù hợp trong mục Al
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp

Câu I: Chỉ được dùng thêm tối đa hai hóa chất hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:
Resized Image
Câu II: Từ nguyên liệu đầu là muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế nước Javen, clorua vôi, dung dịch axit clohidric
Câu III: Cho 32,1 gam hỗn hợp hai muối của kali là KX và KY (X,Y là hai halogen thuộc hai chu kì liên tiếp và M_{x}< M_{y}) vào dung dịch AgNO_{3} dư, thu được 49,35 gam kết tủa. Xác định công thức hai muối và phần trăm khối lượng của chúng trong hỗn hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông

1. Nhà khoa học nào không thuộc thời kì cổ đại
A. Talet
B. Pitago
C. Acsimet
D. Galilê
2. Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông
A. Thiên niên kỉ V TCN – IV TCN
B. Thiên niên kỉ IV TCN – III TCN
C. Thiên niên kỉ III TCN – II TCN
D. Thiên niên kỉ II TCN – I TCN

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo của hợp chất- hóa học 11


Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77:18 về khối lượng. Cho bay hơi hoàn toàn 2,53g hợp chất X thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0,88g O2 trong cùng điều kiện. Cho 4,14g X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 13,77g kết tủa B.
Hiđrocacbon X phản ứng với HCl cho chất Y chứa 59,66% clo (theo khối lượng) trong phân tử. Cho chất Y phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 có chiếu sáng và đun nóng chỉ thu được 2 dẫn xuất halogen.
Viết CTCT có thể có của X và Y. Từ đó suy ra CTCT đúng của X, Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nội dung chính của qui luật phân li

Nội dung chính của qui luật phân li là gì?
A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân
B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử
C. F2 phân li kiểu hình xáp xỉ 3 trội /1 lặn
D. F1 đồng tính còn F2 phân tính xấp xỉ 3 trội/1lặn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta và nêu nhận xét.
a. Đất feralit đồi núi thấp: 65 %
b. Đất mùn núi cao: 11%
c. Đất phù sa: 24%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á

Trình bày những đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm alen

Chọn một đáp án dưới đây
A. Một trạng thái của 1 gen;

B. Một trạng thái của 1 lôcut;

C. Hai trạng thái của 1 lôcut;

D. Hai trạng thái của 2 lôcut;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh bản chất alen trội và alen lặn

Điểm khác nhau cơ bản về bản chất giữa alen trội và alen lặn:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Về trình tự, số lượng, thành phần các nuclêôtit;

B. Quy định kiểu hình khác nhau;

C. Alen trội lấn át hoàn toàn hoặc không hoàn toàn alen lặn;

D. Cả A và B;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa gen không alen

Gen không alen là gen:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Bổ sung cho nhau về chức phận;

B. Tái tổ hợp dễ dàng;

C. Thuộc 2 lôcut khác nhau;

D. Cả A và B;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của tuyến trên thận

Trình bày vai trò của tuyến trên thận?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập quy tắc bát tử

Theo quy tắc bát tử thì cấu trúc bền là cấu trúc giống như
A. kim loại kiềm gần kề. B. kim loại kiềm thổ gần kề.
C. nguyên tử halogen gần kề. D. nguyên tử khí hiếm gần kề.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa Aminoaxit

X là hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val; Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu .Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gốm X và Y trong môi trường axit thu được 4 loại aminoaxit trong đó có 30 gam glixin và 28,48 gam alanin. m có giá trị là :
A. 73,4 gam B. 77,6 gam C. 87,4 gam D. 83,2 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhom halogen. õi và lưu huỳnh

Nung một hỗn hợp chất rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí dư.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất răn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí.biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau.Xác định mối liên hệ giữa a và b ( biết sau các phản ứng, luuw huỳnh ở mức oxi hóa +4,thể tích các chất rắn là không đáng kể.

Mọi người giải giúp mình nha.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của Al và Fe

Al và Fe có tính chất hóa học khác nhau cơ bản là :
A. Al tan trong dung dịch kiềm; Fe không tan được B. Fe tan trong dung dịch kiềm; Al không tan được
C. Al tan trong Axit ; Fe không tan được trong Axit D. Fe tan trong Axit ; Al không tan được trong Axit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên tố kali

Tỉ lệ % của nguyên tố K trong phân Kali K2SO4 là:
a. 35,8 % b. 44,8% c. 53,8 % d. 75%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Câu hỏi tiếng anh trường THPT Thạch Thành - Thanh Hóa

Question 1: She had changed so much that _____ anyone recognised her.
A. almost B. not C. nearly D. hardly
Question 2: Have a good flight and remember to give me a _____ as soon as you arrive.
A. ring B. call C. touch D. phone
Question 3: The teacher says, ‘The time is up’ .This means that the period of time has.........
A. begun B. ended C. been interesting D.seemed long
Question 4: All the sentences below use “the”. Which one is correct?
A. The apples are good for you. B. I love the skiing.
C. Can you pass the sugar, please? D. The crime is a problem in many big cities.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Certificates provide proof of your

Certificates provide proof of your ………………
A. qualifications B. diplomas C. ambitions D. qualities

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về ancol alylic

Hỗn hợp X gồm Hidro, propen, propanal, ancol alylic. Đốt 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có d_{Y/X}=1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br_{2} 0,2M. Giá trị của V là
A. 0,1 lít B. 0,25 lit C. 0,3 mol D. 0,2 lít

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của Flo

Chỉ ra điều sai :
A. Clo tác dụng với sắt tạo ra sắt III clorua
B. Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch NaCl
C. Flo có bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong các halogen
D. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất chung cho các Halogen ?

Trong các tính chất sau, những tính chất nào không phải là chung cho các Halogen ?
A. Nguyên tử có khả năng thu them một electron
B. Tạo với hiđro hợp chất có liên kết phân cực
C. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay