Ancol etylic

4 kết quả phù hợp trong mục Ancol etylic
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phần trăm khối lượng các chất

Hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic. Cho 5,60 g hỗn hợp tác dụng với natri dư thấy có 0,896 lit khí thoát ra (đktc).
a) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.
b) Nếu cho 14,00 g X tác dụng với dung dịch HNO3 (có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thì có bao nhiêu gam kết tủa của 2,4,6-trinitrophenol ? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Cho biết: C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80; N = 14; Cu = 64; Na = 23.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

Cho 15,4 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylen glicol tác dụng vừa đủ với Na thu được 4,48 lít khí H2(đktc) và hốn hợp muối . khối lượng muối thu được là:
A. 24,2 gam. B. 22,2 gam C. 15,2 gam. D. 24,4 gam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng este thu được

Chia 7,8 gam hỗn hợp ancol etylic và ancol đồng đẳng R-OH thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). Phần 2 tác dụng với dung dịch chứa 30 gam CH3COOH (có mặt H2SO4 đặc). Biết hiệu suất các phản ứng este hóa đều là 80%, khối lượng este thu được là

A. 6,48 gam. B. 8,10 gam. C. 8,80 gam. D. 9,60 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số mol ancol và axit trong phản ứng

Chia hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic (trong đó số mol ancol nhiều hơn số mol axit) thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Phần 2 đun nóng với một ít H2SO4 đặc (chấp nhận phản ứng este hóa là hoàn toàn) thì thu được 8,8 gam este. Số mol ancol và axit trong X lần lượt là

A. 0,4 và 0,1. B. 0,8 và 0,2. C. 0,2 và 0,3. D. 0,6 và 0,5.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay