ảnh của vật

7 kết quả phù hợp trong mục ảnh của vật
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính

Một người nhìn rõ vật trong khoảng 10 - 40 cm.
a. Người đó bị tật gì? Để khắc phục người đó phải đeo thấu kính gì, có tiêu cự bao nhiêu?
b. Vật AB có dạng mũi tên cao 20cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính đó, A nằm trên trục chính.
Vẽ ảnh của vật qua thấu kính biết vật đặt cách thấu kính 120cm.
Dùng kiến thức hình học tính chiều cao của ảnh A'B'.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về gương phẳng

Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng.

a/ Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương.

b/ Biết A cách gương 1,5cm, B cách gương 1,8cm.

Tính khoảng cách từ A đến A’ và từ B đến B’
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu đặc điểm của ảnh.

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TK Hội tụ có tiêu cự f, điểm A nằm trên trục chính cách quang tâm O một khoảng d=2f.
a) Dựng ảnh của vật.
b) Nêu đặc điểm của ảnh.
c) Tính độ lớn của ảnh và khoảng cánh từ ảnh tới quang tâm, biết vật cao 4cm, f= 10cm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về thấu kính hội tụ

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính
của một thấu kính hội tụ như hình vẽ 1.
Resized Image
a. Nêu cách xẽ và vẽ ảnh A’B’ của vật AB.
b. Nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ảnh của vật sáng qua thấu kính hôi tụ

Ảnh của một vật sáng qua thấu kính hôi tụ không bao giờ là:
A. Ảnh thật lớn hơn vật.
B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
C. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật nhỏ hơn vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh của vật ở mắt cận thị

ở mắt cận thị ảnh của vật sẽ xuất hiện ở:
a. Ngay điểm mù b. Ngay điểm vàng.
c.Phía tr¬¬ước màng lư¬ới. d. Phía sau màng lư¬¬ới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kính

Một vật đặt trước một thấu kính hội tụ cho một ảnh thật cao 0,9cm. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 3cm dọc theo trục chính thì thu được một ảnh thật mới cao 1,5cm. ảnh mới cách ảnh cũ là 45cm.

Xác định khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kính, khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi vật dịch chuyển và độ cao của vật.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay