asean

13 kết quả phù hợp trong mục asean
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Câu 1
Biểu hiện, hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế?
Câu 2
Kể tên các thành viên thuốc khối ASEAN ( Hiệp hội các nước Đông Nam á)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kể tên các nước Đông Nam Á

a. Kể tên và thủ đô các nước Đông Nam Á .
b. Trình bày mục tiêu, cơ chế hợp tác của ASEAN? Lấy ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục tiêu hợp tác của ASEAN

Hãy cho biết mục tiêu hợp tác của ASEAN ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế hợp tác ASEAN

ASEAN được hợp tác theo những cơ chế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nước thành viên ASEAN

Hiện nay ASEAN có bao nhiêu nước thành viên ?
A. 11 nước . B. 10 nước. C. 12 nước . D . 13 nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của tổ chức ASEAN

Hoàn cảnh ra đời và hoạt ®ộng của tổ chức ASEAN : Tại sao có thể nói: Từ những năm 90 của thế kỉ XX " Một chương mới đã mở ra trong lịch sö khu vực Đông Nam Á " ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tổ chức ASEAN

Giải thích các cụm từ viết tắt theo tiếng Anh sau: a. ASEAN c. ARF b. AFTA d. NATO

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước Đông Nam á từ sau 1945 đến nay

Những nét nổi bật của tình hình các nước Đông Nam á từ sau 1945 đến nay

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc hoạt động của ASEAN

-Trình bày hoàn cảnh ra đời.Mục tiêu.Nguyên tắc hoạt động của ASEAN?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh ra đời ASEAN

Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các sự kiện lịch sử thế giới

Nêu các sự kiện lịch sử thế giới ứng với các mốc thời gian sau:
1-9-1939 ; 9-5-1945 ; 7-1995

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục tiêu tổ chức ASEAN

Nêu mục tiêu tổ chức ASEAN ? Tại sao có thể nói : Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
„ một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) gồm những quốc gia nào ? Thời gian gia nhập của các quốc gia đó ? Mục tiêu của hiệp hội ? Việt Nam, gia nhập Hiệp hội có những thuận lợi và khó khăn gì< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay