ATP

14 kết quả phù hợp trong mục ATP
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc bổ sung cấu tạo phân tử ADN

Câu 1: Nguyên tắc bổ sung trong cấu tạo của phân tử ADN là gì ? (1 điểm).
Câu 2: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử hữu cơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động sản xuất ATP

Câu 1: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử hữu cơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP ?(1,5 điểm).
Câu 2: Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ? (2,5 điểm).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc và vai trò của ATP

a/ Bảng sau cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng ( → chỉ chiều vận chuyển)

Resized Image
Nêu đặc điểm của phương thức vận chuyển trên.
b/ Nêu cấu trúc và vai trò của ATP trong các hoạt động sống của tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của 1 phân tử ATP

a. Cấu tạo của 1 phân tử ATP? Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?
b. Ba giai đoạn của quá trình hô hấp có những điểm gì khác nhau?
c. 1 gen có chiều dài 0,408 micromet , có hiệu số nuclêôtit giữa loạiAvới 1 loại khác không bổ sung với nó 20%%. Xác định số lượng nuclêotit từng loại của gen?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc hóa học của ATP

a. Cấu trúc hóa học của ATP
- Gồm các thành phần: Bazơ nitơ Ađênin, đường ribôzơ, và 3 nhóm phốtphat
- Liên kết phốtphat thứ 2 và thứ 3: tích lũy năng lượng
b. Liên kết cao năng giữa hai nhóm phốt phát dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng vì:
- Các nhóm phốt phát đều mang điện tích âm nên khi nằm gần nhau 
ightarrow đẩy nhau 
ightarrow liên kết dễ bị phá vỡ 
ightarrow giải phóng năng lượng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc hóa học của ATP

a. Cấu trúc hóa học của ATP?
b. Vì sao liên kết cao năng giữa hai nhóm photphat dễ bị phá hũy để giải phóng năng lượng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng

các vi sinh vật dị dưỡng thu nhận năng lượng từ quá trình phân giải các chất hữu cơ có sẵn, tuy nhiên trong tự nhiên tồn tại nhiều nhiều nhóm vi sinh vật dị dưỡng khác nhau và cách thu nhận năng lượng (dưới dạng ATP) cũng khác nhau.
a. nêu các phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng mà em biết?
b. giữa lên men lactic (muối dưa) và lên men etylic (nấu rượu) có điểm gì chung và điểm gì khác biệt?
c. một số vi sinh vật khuyết dưỡng không thể sống được trên môi trường tối thiểu nhưng khi được nuôi cấy chung với một vi sinh vật nguyên dưỡng khác thì cả hai đều sinh trưởng, phát triển bình thường. Hiện tượng này gọi là gì? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của ATP

Chức năng nào sau đây không phải của ATP?
A.Tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào.
B.Vận chuyển các chất qua màng.
C.Thành phần cấu tạo nên màng tế bào.
D.Sinh công cơ học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động trong pha tối của quang hợp

Hoạt động sau đây xảy ra trong pha tối của quang hợp là :
a. Giải phóng ô xi
b. Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbonhidrat
c. Giải phóng điện tử từ quang phân li nước
d. Tổng hợp nhiều phân tử ATP

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường phân 1 phân tử glucôzơ

Năng lượng giải phóng khi tế bào tiến hành đường phân 1 phân tử glucôzơ là :
a. Hai phân tử ADP
b. Một phân tử ADP
c. Hai phân tử ATP
d. Một phân tử ATP

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phân tử ATP

Ngoài ba zơ nitric có trong phân tử còn lại của phân tử ATP là :
a. 3 phân tử đường ribô và 1 nhóm phôtphat
b. 1 phân tử đường ribô và 3 nhóm phôtphat
c. 3 phân tử đường đêôxiribô và 1 nhóm phôtphat
d. 1 phân tử đường đêôxiribô và 3nhóm phôtphat

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của phân tử ATP

Đường cấu tạo của phân tử ATP là :
a. Đêôxiribôzơ c.Ribôzơ
b. Xenlulôzơ d. Saccarôzơ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần của phân tử ATP

Yếu tố nào sau đây không có trong thành phần của phân tử ATP?
a. Bazơnitric c. Đường
b. Nhóm photphat d. Prôtêin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hợp chất Ađênôzin triphotphat

Ađênôzin triphotphat là tên đầy đủ của hợp chất nào sau đây ?
a. ADP c. ATP
b. AMP d. Cả 3 trường hợp trên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay