axetilen

6 kết quả phù hợp trong mục axetilen
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất với không khí

đốt cháy 22,4 dm3 hỗn hợp metan và axetilen thu được 35,84 cm3 CO2.
a. hãy tính số ml metan và số mol axetilen có trong 22,4 dm3 hỗn hợp.
b. tính số gam oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 22,4 cm3 hỗn hợp khí đó.
c. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí đó đối với không khí. Các thẻ tích khí được đo ở dkc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ tinh khiết của canxi cacbua

cho 100 g canxi cacbua tác dụng với nước lấy dư, thu được 37 dm3C_{2}H_{2}( ở 20^{circ}Cvà 74 cm Hg).
a. tính độ tinh khiết của canxi cacbua.
b. Tính thể tích oxi(dkc) cần để đốt cháy hoàn toàn lượng axetilen đó.
c. Nếu cho lượng axetilen nói trên đi qua ống chứa than nung nóng tới 600^{circ}C người ta thu được 36 g benzen. Tính hiệu suất của phản ứng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm Hóa học về khí axetilen

Người ta thu khí axetilen bằng cách đẩy nước vì axetilen :

A) Không tan trong nước

B) Ít tan trong nước

C) Là chất khí

D) Nhẹ hơn không khí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phản ứng hóa học của Axetilen

Axetilen cháy cho ngọn lửa sáng hơn metan vì :

A) Hàm lượng cacbon trong axetilen cao hơn so với hàm lượng cacbon trong metan

B) Phân tử axetilen ít hiđro hơn so với phân tử metan

C) Phân tử axetilen có liên kết ba trong phân tử

D) Phân tử axetilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hợp chất hữu cơ

Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau. ít tan trong nước; tham gia phản ứng cộng với dung dịch nước brom; cháy toả nhiều nhiệt và tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất này sinh ra 1 mol hơi nước. Hợp chất đó là
A. metan. B. axetilen. C. etilen. D. benzen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của các chất butan

Với các chất: butan, buta-1,3-dien, propilen, but-2-in, axetilen, metylaxetilen, isobutan, xiclopropan, isobutilen , anlen. Chọn phát biểu đúng về các chất trên:

A. . Có 8 chất làm mất màu nước brom.

B. Có 3 chất tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.

C. Có 8 chất làm mât màu tím của dung dịch KMnO_{4}

D.Có 7 chất tham gia phản ứng cộng hidro< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay