axit amin

29 kết quả phù hợp trong mục axit amin
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ADN và ARN

Đặc điểm chung của ADN và ARN là:
a Đều có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân b Đều có cấu trúc 2 mạch
d Đều được cấu tạo từ các đơn phân axit amin c Đều có cấu trúc 1 mạch

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc bậc 1 của Prôtêin

Yếu tố nào sau đây quy định cấu trúc bậc 1 của Prôtêin ?
A. Độ bền của các liên kết peptit.
B. Số lượng của các axit amin.
C. Trình tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polipeptit.
D. Cả A và B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào

1.Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào là gì ?
a. C, H, O, P
b. C,H,O,N
c. C,H,O,Ca
d. C,O,P,K
2. Những chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào là gì ?
a. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Xenlulôzơ
b. Cacbonhiđrat, Lipit, Axitnuclêic và Glycôgen
c. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Axitnuclêic
d. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và axit amin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên prôtêin

1. Bậc cấu trúc nào của prôtêin được xem là quan trọng nhất?
a. Bậc 1
b. Bậc 3
c. Bậc 2
d. Bậc 4
2. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là:
a. Axit amin
b. Nuclêôtit
c. Đường đơn
d. Lipit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đa dạng của Prôtêin

Tính đa dạng của Prôtêin được quy định bởi:
A: Nhóm amin của các axit amin
B: Nhóm R- của các axit amin
C: Liên kết peptit
D: Số lượng, thánh phần và trìng tự sắp xếp các axit amin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên protein

Đơn phân cấu tạo nên protein là:
A: Nucleotit B: Axit amin C: Photpho lipit D: Riboxom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein

. Prôtêin có chức năng gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng ARN thông tin(mARN)

Chức năng nào sau đây là của ARN thông tin(mARN)
A.Vận chuyển axit amin.
B.Tổng hợp nên ribôxôm
C.Truyền đạt thông tin di truyền.
D.Bảo quản thông tin di truyền.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein

Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein
A.phootpholipit. B.Nucleotit C.Axit amin D.Steroit.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của prôtêtin

Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :
A. Đều được cấu tạo từ các nuclêit B. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a min
C. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào. D. Đại phân tử có cấu trúc đa phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên ARN

Đơn phân cấu tạo nên ARN là:
A: Nucleotit B: Axit amin C: Photpho lipit D: Riboxom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất dinh dưỡng hấp thụ ở ruột non

Với khẩu phần ăn đầy đủ và sự tiêu hoá diễn ra thuận lợi, những chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non là những chất nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên protein

Đơn phân cấu tạo nên protein là:
A: Nucleotit B: Axit amin C: Photpho lipit D: Riboxom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ADN

Đặc điểm chung của ADN và ARN là:
A. Đều có những phân tử và có cấu tạo đa phân B. Đều có cấu trúc một mạch
C. Đều có cấu trúc hai mạch D. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axit amin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ mã mã hóa axit amin mở đầu

Trong 64 bộ mã di truyền, có 1 bộ mã mã hóa axit amin mở đầu ( Met ) đó là:
A. AUG B. AGU C. UGA D. UAA

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đột biến làm mất cặp nucleotit

Một gen có 1500 cặp Nu, 1 đột biến xảy ra làm mất cặp Nu số 1496, cả 2 gen chỉ huy tổng hợp protein. So sánh 2 phân tử protein ta thấy:
A. Số axit amin bằng nhau, không có axit amin nào thay đổi
B. Số axit amin bằng nhau, có axit amin cuối cùng thay đổi
C. Số axit amin trong phân tử protein do gen đột biến tổng hợp kém 1 axit amin, không có axit amin đổi mới
D. Số axit amin trong phân tử protein do gen đột biến tổng hợp kém 1 axit amin, axit amin cuối cùng đổi mới

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng điều hòa

Vùng điều hòa ( vùng khởi đầu ): Là vùng
A. Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã
B. Mang thông tin mã hóa các axit amin
C. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã
D. Quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử protein

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về gen

Gen là một đoạn của phân tử ADN:
A. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN; B. mang thông tin di truyền của các loài.

C. mang thông tin cấu trúc của phân tử protein; D. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bản chất của mã di truyền

Bản chất của mã di truyền là

A. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin; B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.

C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin; D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập ở sinh vật nhân thực

Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit amin được gọi là

A. đoạn intron. B. đoạn êxôn. C. gen phân mảnh. D. vùng vận hành.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay