ba điểm

6 kết quả phù hợp trong mục ba điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Cho hai đường tròn tâm O bán kính R và tâm O’ bán kính R’ cắt nhau tại A và B sao cho OA và O’A vuông góc với nhau. Đường thẳng OO’ cắt hai đường tròn tại các điểm C,E,D,F sao cho các điểm C,O,E,D,O’,F nằm trên đường thẳng OO’ theo đúng thứ tự đó.BE cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai P và cắt CA tại M.BD cắt đường tròn tâm O’ tại điểm thứ hai Q và cắt AF tại N.Chứng minh rằng :
a)Ba điểm C,A,Q thẳng hàng.
b)Các đường thẳng MN và CF song song với nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm thẳng hàng- toán 9

Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại D, E; P là một điểm nằm trong tam giác ADE; PB, PC theo thứ tự cắt DE tại M, N. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác PDN, PEM cắt nhau tại Q; gọi I, J lần lượt là giao điểm của AP với DE, BC. Chứng minh rằng:
a) IN . ID = IM . IE
b) A, P, Q thẳng hàng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Cho hai đường tròn tâm O bán kính R và tâm O’ bán kính R’ cắt nhau tại A và B sao cho OA và O’A vuông góc với nhau. Đường thẳng OO’ cắt hai đường tròn tại các điểm C,E,D,F sao cho các điểm C,O,E,D,O’,F nằm trên đường thẳng OO’ theo đúng thứ tự đó.BE cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai P và cắt CA tại M.BD cắt đường tròn tâm O’ tại điểm thứ hai Q và cắt AF tại N.Chứng minh rằng :
a)Ba điểm C,A,Q thẳng hàng.
b)Các đường thẳng MN và CF song song với nhau.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và một điểm M di động trên một nửa đường tròn ( M không trùng với A, B). Người ta vẽ một đường tròn tâm E tiếp xúc với đường tròn (O) tại M và tiếp xúc với đường kính AB. Đường tròn (E) cắt MA, MB lần lượt tại các điểm thứ hai là C, D.
a) Chứng minh rằng ba điểm C, E, D thẳng hàng.
b) Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua một điểm cố định K và tích KM.KN không đổi.
c) Gọi giao điểm của các tia CN, DN với KB, KA lần lượt là P và Q. Xác định vị trí của M để diện tích tam giác NPQ đạt giá trị lớn nhất và chứng tỏ khi đó chu vi tam giác NPQ đại giá trị nhỏ nhất.
d) Tìm quỹ tích điểm E.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Cho ba đường thẳng a, b, c và ba điểm M, N, P (hình 8). Gọi Q là điểm sao cho M, N, Q thẳng hàng. R là điểm sao cho N, P, R thẳng hàng. Tìm điểm I sao cho M, I, P thẳng hàng sao cho và Q, I, R cùng thẳng hàng.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đường thẳng đi qua ba điểm

Có 9 điểm được cho như ở hình 7. Số đường thẳng đi qua ba điểm thẳng hàng là:
A. 3
B. 4Resized Image
C. 6
D. 8
E. 10.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay