bài tập hóa học

51 kết quả phù hợp trong mục bài tập hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chất khử, chất oxi hóa

Hoàn thành các phương trình hóa học sau; xác định chất khử, chất oxi hóa
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hoá học

Lập phương trình hoá học của phản ứng sau:

Resized Image
Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại trong phản ứng (b)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử

Đốt cháy hoàn toàn m gam khí A cần vừa đủ 5,6 lít khí oxi (ở đktc) thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) và 1,8 gam hơi nước.
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính giá trị m.
b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là 13. Hãy xác định công thức phân tử của A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình hóa học

Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng

a. Viết phương trình phản ứng của axit axetic tác dụng với :Resized Image
b. Cho Natri vào dung dịch rượu Etylic trong nước. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hóa trị của nguyên tử

1.Lập phương trình hóa học cho sơ đồ phản ứng sau:

Resized Image
2a. Tính hóa trị của P trong hợp chất P_{2}O_{5}
b. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: Al (III) và OH (I)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ghi sơ đồ phản ứng

Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi)
a) Ghi sơ đồ phản ứng
b) Tính khối lượng oxi càn dùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là bao nhiêu

. Cho 15g hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là

A. 16,825 g. B. 20,18 g.

C. 21,123 g. D. 18,65 g.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Amin đơn chức bậc 1 X tác dụng vừa đủ với lượng HCl

. Amin đơn chức bậc 1 X tác dụng vừa đủ với lượng HCl có trong 120 ml dd HCl 0,1M thu được 0,81g muối. X là

A. mêtanamin B. etanamin C. propanamin D. benzenamin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu

Cho 500kg benzen phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc/H2SO4 đặc . Lượng nitrobenzen tạo thành được khử thành anilin. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu ? biết rằng hiệu suất mỗi phản ứng là 78% .

A. 326,7kg. B. 615kg. C. 596,1kg. D. 362,7kg.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trung hòa 50 ml dd metylamin

Trung hòa 50 ml dd metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 0,1M. Giả sử thể tích không thay đổi. CM của metylamin là:

A. 0,06 B. 0,05 C. 0,04 D. 0,01

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

Cho amin A có CTPT C4H11N phản ứng hoàn toàn với dd HCl 0.5M thì cần vừa đủ 200ml.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng:

a/ 7.3 b/ 10.95 g c/ 3.65 d/ 19.25 g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số mol 2 amin

Đốt cháy hoàn toàn a mol hh X gồm 2 amin no đơn chức liên tiếp nhau thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 7,2 g H2O . Giá trị của a là :

A. 0,05 mol B. 0,1 mol C.0,15 mol D.0,2 mol

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ dung dịch H2SO4

Cho 3,6 gam êtylamin tác dụng vừa đủ với 100 ml dd H2SO4 thu được 8,5 gam muối. Dung dịch H2SO4 có nồng độ mol/lít là

A. 0,5M. B. 0,6M. C. 0,7M. D. 0,8M.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2

Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là

A. 0,93 gam B. 2,79 gam C. 1,86 gam D. 3,72 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lượng HCL cần dùng

Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là

A. 1,3M B. 1,25M C. 1,36M D. 1,5M

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí N2 sinh ra

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho lượng dư anilin phản ứng với H2SO4 loãng

Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05 mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?

A. 7,1g. B. 14,2g. C. 19,1g. D. 28,4g.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trung hòa 11,8 gam một amin

Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dd HCl

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

A. 18,6g B. 9,3g C. 37,2g D. 27,9g.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay