bài tập sinh học 10

25 kết quả phù hợp trong mục bài tập sinh học 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của ADN

a. Chức năng của ADN? Có mấy loại ARN? Kể tên?
b. Trên một đoạn của phân tử ADN có trình tự các nucleotit sắp xếp như sau:
Mạch 1: - T - A - X - X - G - A - A - T - G - X - G -
Mạch 2: ?
Tìm cấu trúc mạch bổ sung với đoạn gen đó? Nguyên tắc bổ sung là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung tế bào nhân sơ

Trỡnh bày đặc điểm chung tế bào nhân sơ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào của loài nguyên phân

Loài cà chua có bộ NST 2n = 24.Nếu 1 tế bào của loài nguyên phân thì số NST ,Cromatic và tâm động có trong mỗi tế bào con lần lượt là :
A. 24, 24 và 24 B. 24, 48 và 24 C. 24, O và 24 D. 12, 24 và 24

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nước đối với sự sống

Nêu vai trò của nước đối với sự sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ở kỳ cuối

Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:
a. Thoi phân bào biến mất
b. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
c. Màng nhân và nhân con xuất hiện
d. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kỳ sau của nguyên phân

Hoạt động của nhiễm sắc thể xảy ra ở kỳ sau của nguyên phân là :
a. Tách tâm động và phân li về2 cực của tế bào
b. Phân li về 2 cực tế bào ở trạng thái kép
c. Không tách tâm động và dãn xoắn
d. Tiếp tục xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể dính vào tia thoi phân bào

Các nhiếm sắc thể dính vào tia thoi phân bào nhờ :
a. Eo sơ cấp c. Tâm động
b. Eo thứ cấp d. Đầu nhiễm sắc thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thoi phân bào

Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành :
a. Một hàng c. Ba hàng
b. Hai hàng d. Bốn hàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc hình thành thoi phân bào

Thoi phân bào được hình thành theo nguyên tắc
a. Từ giữa tế bào lan dần ra
b. Từ hai cực của tế bào lan vào giữa
c. Chi hình thành ở 1 cực c ủa tế bào
d. Chi xuất hiện ở vùng tâm tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của nhiễm sắc thể

Trong kỳ đầu , nhiễm sắc thể có đặc điểm nào sau đây ?
a. Đều ở trạng thái đơn co xoắn
b. Một số ở trạng thái đơn , một số ở trạng thái kép
c. Đều ở trạng thái kép
d. Đều ở trạng thái đơn , dây xoắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thoi phân bào được hình thành

Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở :
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ trước trong nguyên phân

Kỳ trước là kỳ nào sau đây ?
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình nguyên phân gồm

Quá trình phân chia nhân trong một chu kì nguyên phân bao gồm
a. Một kỳ c. Ba kỳ
b. Hai kỳ d. Bốn kỳ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi

Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?
a. Pha G1 c. Pha G2
b. Pha S d. Pha G1 và pha G2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vi khuẩn tổng hợp cabonhidrat

Sinh vật dưới đây có hoạt động tổng hợp cabonhidrat khác với các
sinh vật còn lại :
a. Cây xanh
b. Tảo
c. Vi khuẩn sắt
d. Vi khuẩn diệp lục

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng hoá tổng hợp

Hiện tượng hoá tổng hợp được tìm thấy ở :
a. Thực vật bậc thấp c. Một số vi khuẩn
b. Thực vật bậc cao d. Động vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Pha tố của quang hợp

Chu trình nào sau đây thể hiện cơ chế các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp?
a. Chu trình Canvin
b. Chu trình Crep
c. Chu trình Cnôp
d. Tất cả các chu trình trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả của pha sáng quang hợp

Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là :
a. Các điện tử được giải phóng từ phân li nước
b. Sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng
c Sự giải phóng ôxid.
d. Sự tạo thành ATP và NADPH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

loại sắc tố hấp thụ ánh sáng

Loại sắc tố sau đây hấp thụ được ánh sáng là :
a. Clôroophin c. Phicôbilin
b. Carôtenôit d. Cả 3 sắc tố trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

Quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ thông qua sử dụng năng lượng của ánh sáng được gọi là :
a. Hoá tổng hợp c. Hoá phân li
b. Quang tổng hợp d. Quang phân li



< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay