bài tập sinh học 12

8 kết quả phù hợp trong mục bài tập sinh học 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đa dạng ở các loài giao phối

Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính đa dạng ở các loài giao phối vì
A. đời lai luôn luôn xuất hiện số loại kiểu hình nhiều và khác so với bố mẹ.
B. giảm phân tạo nhiều giao tử, khi thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều kiểu hình.
C. trong cơ thể có thể đạt tần số hoán vị gen tới 50%.
D. trong kỳ đầu I giảm phân tạo giao tử tất cả các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng đồng đã xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn tương ứng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng

Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỉ lệ 3:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B.liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cơ thể dị hợp

Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, có quan hệ trội lặn; ít nhất một cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ con lai giống với tỉ lệ của lai một cặp tính trạng của Men đen (100%; 1:2:1; 3:1; 1:1) các tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng di truyền liên kết

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kiểu gen của cây ban đầu

Ở cà chua, cho cây 4n quả đỏ lai với cây 2n cũng quả đỏ. F1 thu được cả quả đả lẫn quả vàng, trong đó quả vàng chiếm tỉ lệ 1/12. Kiểu gen của 2 cây xuất phát là:
A. AAAa x Aa B. Aaaa x Aa C. AAaa x Aa D. Aaaa x AA

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai phân tích

Cho cơ thể mang kiểu gen Aa. BV//bv ( các gen liên kết hoàn toàn ) lai phân tích, thu được con có kiểu gen aa. bv//bv với tỉ lệ:
A. 25% B. 50% C. 75% D. 100%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đột biến làm mất cặp nucleotit

Một gen có 1500 cặp Nu, 1 đột biến xảy ra làm mất cặp Nu số 1496, cả 2 gen chỉ huy tổng hợp protein. So sánh 2 phân tử protein ta thấy:
A. Số axit amin bằng nhau, không có axit amin nào thay đổi
B. Số axit amin bằng nhau, có axit amin cuối cùng thay đổi
C. Số axit amin trong phân tử protein do gen đột biến tổng hợp kém 1 axit amin, không có axit amin đổi mới
D. Số axit amin trong phân tử protein do gen đột biến tổng hợp kém 1 axit amin, axit amin cuối cùng đổi mới

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phiên mã

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên:
A. AND B. Protein C. AND và ARN D. mARN< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay