Bài tập về bài tập toán 7

3 kết quả phù hợp trong mục bài tập toán 7
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của đa thức

Nghiệm của đa thức : 6 – 2x là:
A. x = 0 B.x = 3 C.x = -3 D. x = 4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Gía trị của biểu thức 2x^{2}+3x+1 tại x = -1 là:
A. 0 B. - 4 C. -1 D. 1< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay