bài tập về từ trường

2 kết quả phù hợp trong mục bài tập về từ trường
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cảm ứng từ

Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng dây dẫn đồng tâm, có bán kính R và 2R. Trong mỗi vòng tròn có dòng điện I=10A chạy qua. BiếtR=8cm. Xét các trường hợp sau:

a. Hai vòng tròn nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện chạy cùng chiều

b. Hai vòng tròn nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện chạy ngược chiều

c. Hai vòng tròn nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về từ trường

Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng d=80 cm. Dòng điện trong hai dây dẫn cùng chiều và cùng cường độ I1= I2= I= 1A. Tính cảm ứng từ tại các điểm sau:

a. Điểm M cách đều hai dây một khoảng là 50cm

b. Điểm N cách dây thứ nhất 100cm, cách dây thứ hai 60cm

c. Điểm O cách mỗi dây 40cm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay