bản đồ gen

4 kết quả phù hợp trong mục bản đồ gen
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số hoán vị gen

Tần số hoán vị gen như sau: AB = 47%, AC = 36%, BC = 11% , bản đồ gen về 3 gen nói trên như thế nào ?
A. ACB B. ABC
C. CAB D. BAC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên tắc lập bản đồ gen

Việc lập bản đồ gen được hình thành trên nguyên tắc:
A. Căn cứ vào kết quả lai phân tích cá thể trội
B. Tự thụ hoặc tạp giao
C. Dựa vào hiện tượng phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân
D. Dựa vào tần số hoán vị gen để suy ra vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể (NST)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen

Ý nghĩa nào dưới đây không phải là của hiện tượng hoán vị gen:
A. Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen
B. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hóa
C. Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen liên kết
D. Giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

yếu tố để lập bản đồ gen

Việc lập bản đồ gen dựa trên kết quả nào sau đây?
A. Phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân.
B. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2.
C. Đột biến chuyển đoạn để suy ra vị trí của các gen liên kết.
D. Tần số hoán vị gen để suy ra khoảng cách tương đối của các gen trên NST.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay