bảng hệ thống tuần hoàn

2 kết quả phù hợp trong mục bảng hệ thống tuần hoàn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp chiều tăng dần tính kim loại

1/ Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của Mg, Ca, Al, Si cho biết các nguyên tố trên có số hiệu lần lượt là: 12, 20, 13, 14.

2/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 18. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

3/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 32. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định vị trí nguyên tố trong HTTH

Xác định vị trí của nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron:

Resized Image

trong bảng hệ thống tuần hoàn ? (giải thích)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay