bão hòa

7 kết quả phù hợp trong mục bão hòa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước

Câu 1: Khái niệm không khí bão hòa hơi nước ? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ tạo thành mưa ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu khái niệm sóng biển và sóng thần ? Nguyên nhân sinh ra các hiện tượng đó ? (2điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của bao hoa

Bao hoa có tác dụng:
a. Chứa hạt phấn b. Chứa noãn
c. Bảo vệ và hấp dẫn côn trùng d. Chứa các hạt non.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của bao hoa

Bao hoa có tác dụng:
a. Chứa hạt phấn b. Chứa noãn
c. Bảo vệ và hấp dẫn côn trùng d. Chứa các hạt non.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ ẩm tỉ đối của không khí

Trong 1m3 không khí ở 150C có 10g hơi nước. Biết rằng ở nhiêt độ đó khối lượng riêng hơi nước băo hoà là 12,8g/cm3. Hăy xác đinh độ ẩm tỉ đối của không khí:
A.f = 25,6%. B.f = 78,1%. C.f = 100%. D.f = 12,8%.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ ẩm tỉ đối của không khí

Trong 1m^{3} không khí ở 15^{circ}C có 10g hơi nước. Biết rằng ở nhiêt độ đó khối lượng riêng hơi nước băo hoà là 12,8g/cm3. Hăy xác đinh độ ẩm tỉ đối của không khí:
A.f = 100%. B.f = 25,6%. C.f = 12,8%. D.f = 78,1%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số phản ứng tạo ra đơn chất

Cho các phản ứng :
(1) O3+ dung dịch KI (2) F2+ H2O ( 3) KClO3 (rắn) + HCl đặc (4) SO2 +dung dịch H2S
(5) Cl2 + dung dịch H2S (6) NH3(dư) +Cl2 (7) NaNO2 ( bão hoà) +NH4Cl (bão hoà) (8) NO2 + NaOH (dd)
Số phản ứng tạo ra đơn chất là.
A. 4 B.5 C.7 D.6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dòng quang điện bão hòa

Cường độ của dòng quang điện bão hoà:
A. Không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
B. Tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.
C. Phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích.
D. Tỷ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay