Bất phương trình

542 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

a) Giải bất phương trình:
7 + 2x < 23 + 4x
b) Giải bất phương trình rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Resized Image

c) Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị

Cho hàm số

Resized Image
|a) Giải bất phương trình f’(x) < 0
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại các giao điểm với đường thẳng d: y = 5 - x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình 1

Giải bất phương trình sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình- toán 10

a.Giải bất phương trình : 6x^{2}-x-1< 0
b.Tìm m để bất phương trinh sau :

Resized Image thoả mãn với mọi x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận các bất phương trình

Gỉai và biện luận các bất phương trình sau ( a,b,m là tham số )

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm chung

cho 2 bất phương trình :
1/ (x-m)(x+3m) >0
(x-1)(x-4)
2/ ( x-2)(mx-1)<0
Định m để hệ 2 bất phương trình trên có nghiệm chung là hợp của 3 khoảng ( 1;2) , ( 3:4) , (5:8)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình bậc hai

Gỉai các bất phương trình sau :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình sau
a) 2x + 3 < 15
b) 4x – 3 < 6x + 11


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho hàm số:
a) Tính y{}' Resized Image
b) Giải bất phương trình y{}'\geq 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

Resized Image

trên đoạn [-1;2]
2) Giải bất phương trỡnh:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình

Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: x+3 > -2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm :
(m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 < 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình( toán 10)

Giải các bất phương trình

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình căn bậc hai

Cho f(x)=2x^{2}+3x+1

a) Giải bất phương trình Resized Image

b) Giải bất phương trình Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
a, x^{2}-x+2>0 b, frac{x^{2}-5}{x+1}leq 1
c, left | x-1 
ight |> x^{2}-3x+2< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay