bazo

14 kết quả phù hợp trong mục bazo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm bệnh bướu bazơđô

Đặc điểm bệnh bướu bazơđô ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp hóa học để nhận biết các chất

1. Có 6 gói bột: Qặng đolomit, đá vôi, cát trắng, xô đa, muối ăn, PE. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chúng.
2. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng giữa 2 oxit:
a/ Tạo thành axit b. Tạo thành bazơ
c. Tạo thành muối d. Không tạo thành ba loại hợp chất trên
3. Một chất bột trắng A, biết rằng chỉ có thể là một trong 4 chất sau: MgCl2, CaCO3, BaCl2, CaSO4. Hãy cho biết cách kiểm tra mẫu hóa chất trên để biết đó là hóa chất nào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các đơn phân của AND và ARN

Các đơn phân của AND và ARN khác nhau ở:
A: Bazo nito B: Đường C: Axit photphoric D:Bazonito, đường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhận biết 3 lọ dung dịch

Có 3 lọ đựng riêng biệt những chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng trong mỗi lọ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm axit


-Nêu các khái niệm:a xit,bazơ, muối.
-Trình bày cách nhận ra 3 dd riêng biệt bị mất nhãn: KOH,NaCl, HCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân loại axit, bazo, muối

Phân loại axit, bazo, muối và gọi tên:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân của phân tử AND

Đơn phân của phân tử AND khác nhau ở:
A: Số nhóm OH trong phân tử đường ribozo B:Bazo nito
C: Đường ribozo D: Photphat

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần của phân tử ATP

Yếu tố nào sau đây không có trong thành phần của phân tử ATP?
a. Bazơnitric c. Đường
b. Nhóm photphat d. Prôtêin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Clo tác dụng với nước

Clo tác dụng với nước
A. tạo ra hỗn hợp hai axit.
B. tạo ra hỗn hợp hai bazơ.
C. tạo ra hỗn hợp muối.
D. tạo ra một axit hipoclorơ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của khí clo

Tính chất nào sau đây là của khí clo ?
A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.
B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2).
C. Tác dụng với oxi tạo thành oxit.
D. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dãy bazo bị nhiệt phân hủy

Dãy bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy :
A. Cu(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Mg(OH)2 B. Al(OH)3 ; NaOH ; Ca(OH)2
C. KOH ; Ca(OH)2 ; Ba(OH)2 D. Zn(OH)2 ; Fe(OH)2 ; NaOH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ ph của bazo

Dung dịch bazơ có độ PH :
A. PH < 7 B. PH > 7 C. PH = 0 D. PH = 7

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhóm bazo tan trong nước

Nhóm chất Bazơ nào tan được trong nước ?
a. NaOH, Cu(OH)2, KOH. b .NaOH, Ba(OH)3, KOH.
c. Na2O, KOH, Ca(OH)2 d.NaOH, KOH, Ca(OH)2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điều hòa

Chọn câu đúng. Năng lượng bổ sung cho mạch dao động trong máy phát dao động điều hòa dùng transistor từ:
A. dòng bazơ B. dòng côlectơ. C. dòng êmitơ D. transistor.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay