benzen

12 kết quả phù hợp trong mục benzen
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử trong phản ứng

Câu 1. Tính khối lượng kết tủa trắng thu được khi cho 14,1 (g) phenol tác dụng với dung dịch Brom dư?

Câu 2. Đốt cháy hết 4,59 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen A, B thu được 4,05 gam H­2O. Xác định công thức phân tử của A, B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất lỏng riêng biệt

Câu 1: ( 2điểm)
Từ Axetilen & các chất vô cơ cần thiết,viết các phương trình phản ứng điều chế phenol.
Câu2: ( 2điểm)
Phân biệt các chất lỏng riêng biệt sau: etanol,benzen,toluen,sirtren.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của ankylbezen

Đặc điểm cấu tạo của phân tử ankylbezen là:
A. Có liên kết đôi C=C B. Chỉ chứa liên kết đơn C – C
C. Có một liên kết ba C≡C D. Có một vòng benzen

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất lỏng

Bằng phương pháp hoá học phân biệt các chất lỏng sau đây đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn:
a. Benzen, toluen và stiren
b. Metylbenzen, hexan, hex-1-en, hex-1-in.
Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, I = 127, Ba = 137.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của phân tử ankylbezen

Đặc điểm cấu tạo của phân tử ankylbezen là:
A. Có liên kết đôi C=C B. Chỉ chứa liên kết đơn C – C
C. Có một liên kết ba C≡C D. Có một vòng benzen

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt 4 chất lỏng

Để phân biệt 4 chất lỏng : benzen, toluen, stiren, etylbenzen người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch KMnO4.
C. Dung dịch HNO3 đ, xúc tác H2SO4 đ. D.kết quả khác.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

A) Phân tử có vòng 6 cạnh

B) Phân tử có 3 liên kết đôi

C) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đơn và 3 liên kết đôi

D) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất vật lý của benzen

Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì:
A. Benzen là chất lỏng
B. Phân tử có cấu tạo vòng.
C. Phân tử có 3 liên kết đôi.
D. Phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có 3 liên kết đôi, xen kẽ 3 liên kết đơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu hiện tượng có giải thích và viết các phương trình phản ứng

Nêu hiện tượng có giải thích ngắn gọn và viết các phương trình phản ứng (nếu có) cho các thí nghiệm sau:
a. Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO4.
b. Sục CO2 vào nước có nhuộm quỳ tím, sau đó đun nhẹ.
c. Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(HCO3)2.
d. Cho benzen vào hai ống nghiệm, thêm dầu hỏa vào ống nghiệm thứ nhất và thêm nước vào ống nghiệm thứ hai rồi lắc mạnh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hợp chất hữu cơ

Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau. ít tan trong nước; tham gia phản ứng cộng với dung dịch nước brom; cháy toả nhiều nhiệt và tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất này sinh ra 1 mol hơi nước. Hợp chất đó là
A. metan. B. axetilen. C. etilen. D. benzen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hợp chất có vòng benzen

Hợp chất X có vòng benzen và có CTPT là CxHyN. Khi cho X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức dạng RNH_{2}Cl. Trong các phân tử X, phần trăm khối lượng của N là 11,57%; số CTCT của X là

A. 32 B. 18 C. 5 D. 34

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy tắc tạo ra sản phẩm chính

Quá trình nào sau đây không phù hợp với quy tắc tạo ra sản phẩm chính

A. benzen 
ightarrow brombenzen 
ightarrow p-brom nitrobenzen. B. buten-1 
ightarrow 2-clobutan 
ightarrow butanol-2.

C. benzen 
ightarrow nitrobenzen 
ightarrow o-brom nitrobenzen. D. propanol-1 
ightarrow propen 
ightarrow propanol-2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay