biến dị tổ hợp

24 kết quả phù hợp trong mục biến dị tổ hợp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm biến dị tổ hợp

Câu 1: Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
Câu 2: Nêu chức năng của NST?
Câu 3: Diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân diễn ra như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa định luật phân li độc lập

Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng :
Chọn một đáp án dưới đây:
A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối;

B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh;

C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào;

D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai trên đậu Hà Lan

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả lục, gen b quy định quả vàng. Các gen phân ly độc lập. P: Thân cao, quả lục x Thân thấp, quả vàng. F1: 1 Thân cao, quả lục : 1 Thân cao, quả vàng : 1 Thân thấp, quả lục : 1 Thân thấp, quả vàng. a. Xác định kiểu gen của P trong phép lai trên? b. Trong các kiểu hình thu được ở F1, kiểu hình nào được tạo thành do biến dị tổ hợp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Biến dị ổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Biến dị ổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Thế nào là biến dị tổ hợp? Loại biến dị này xuất hiện trong hình thức sinh sản nào? Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại biến dị

Loại biến dị nào sau đây thường phát sinh thông qua giảm phân và thụ tinh?:
A. Biến dị không di truyền B. Biến dị tổ hợp và thường biến
C. Biến dị tổ hợp D. Đột biến và biến dị không di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Di truyền liên kết gen không hoàn toàn

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết gen không hoàn toàn?
A. Các gen quy định các tính trạng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. B .Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp. D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết gen không hoàn toàn

Sự di truyền liên kết gen không hoàn toàn đã:
A. Khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ. B. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ. D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng di truyền liên kết

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của ưu thế lai

Trong quần thể,ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì:
A. tỉ lệ dị hợp giảm,tỉ lệ đồng hợp tăng
B. tỉ lệ đồng hợp giảm,tỉ lệ dị hợp tăng
C. tỉ lệ phát sinh biến dị tổ hợp nhanh
D. tần số đột biến có xu hướng tăng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình hình thành loài mới

Trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí là nhân tố
A. trực tiếp gây ra những biến đổi sinh lí trên cơ thể sinh vật.
B. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
C. không có vai trò gì đối với quá trình chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
D. tạo ra các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biến dị tổ hợp

Phương pháp cơ bản để tạo ra biến dị tổ hợp dùng làm nguyên liệu trong chọn giống là
A. công nghệ tế bào.
B. gây đột biến.
C. công nghệ gen.
D. lai hữu tính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên liệu của tiến hóa

Nguyên liệu của tiến hóa theo quan niệm hiện đại là
A. biến dị cá thể.
B. biến dị đột biến.
C. biến dị tổ hợp.
D. biến dị di truyền.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương pháp tạo giống thuần chủng

Phương pháp nào sau đây không phải là một trong các phương pháp có thể tạo giống thuần chủng ?

A. Tạo giống bằng công nghệ tế bào B. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

C. Tạo giống bằng công nghệ gen D. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn biến dị di truyền

Nguồn biến dị di truyền chính của quần thể là:
A. Sự phân li độc lập, tổ hợp tự do
B. Sự sắp xếp lại các đột biến ở các thế hệ trước của quá trình tái tổ hợp
C. Chỉ là biến dị tổ hợp không liên quan đến đột biến
D. Các đột biến mới xuất hiện ở mỗi thế hệ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nghĩa của định luật phân li độc lập

Ý nghĩa của định luật phân li độc lập:
1. Góp phần giải thích tính đa dạng của loài
2. Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp
3. cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
4. di truyền ổn định từng nhóm tính trạng tốt từ thế hệ này sang thế hệ sau
phương án đúng nhất là;
A. 1,2,3,4 B. 1,2,3 C. 1,3 D. 2,3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của hiện tượng đa hình cân bằng

Nguyên nhân của hiện tượng đa hình cân bằng là
A. Các ĐB và biến dị tổ hợp luôn xuất hiện trong quần thể,CLTN không ngừng tác động
B. Các quần thể đều ở trạng thái cân bằng và ổn định, không có một dạng nào có ưu thế trội hơn hẳn để thay thế các dạng khác
C. Quá trình CLTN diễn ra theo nhiều hướng trên một quần thể
D. Không có sự thay thế hoàn toàn alen này bằng một alen khác,các cá thể dị hợp về một gen hay nhiều gen được ưu tiên duy trì< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay