biến dị

40 kết quả phù hợp trong mục biến dị
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm biến dị tổ hợp

Câu 1: Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
Câu 2: Nêu chức năng của NST?
Câu 3: Diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân diễn ra như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể tương đồng

Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n), cá thể này:
A. luôn sinh ra đời con mắc đột biến dị bội
B. không thể cho giao tử n + 1
C. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống
D. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa định luật phân li độc lập

Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng :
Chọn một đáp án dưới đây:
A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối;

B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh;

C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào;

D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai trên đậu Hà Lan

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả lục, gen b quy định quả vàng. Các gen phân ly độc lập. P: Thân cao, quả lục x Thân thấp, quả vàng. F1: 1 Thân cao, quả lục : 1 Thân cao, quả vàng : 1 Thân thấp, quả lục : 1 Thân thấp, quả vàng. a. Xác định kiểu gen của P trong phép lai trên? b. Trong các kiểu hình thu được ở F1, kiểu hình nào được tạo thành do biến dị tổ hợp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Biến dị ổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Biến dị ổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Thế nào là biến dị tổ hợp? Loại biến dị này xuất hiện trong hình thức sinh sản nào? Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại biến dị

Loại biến dị nào sau đây thường phát sinh thông qua giảm phân và thụ tinh?:
A. Biến dị không di truyền B. Biến dị tổ hợp và thường biến
C. Biến dị tổ hợp D. Đột biến và biến dị không di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Di truyền liên kết gen không hoàn toàn

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết gen không hoàn toàn?
A. Các gen quy định các tính trạng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. B .Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp. D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết gen không hoàn toàn

Sự di truyền liên kết gen không hoàn toàn đã:
A. Khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ. B. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ. D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng di truyền liên kết

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ đầu của nguyên phân

Hiện tượng xảy ra ở kỳ đầu của nguyên phân là :
a. Màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi
b. Các NST bắt đầu co xoắn lại
c. Thoi phân bào bắt đầu xuât hiện
d. Cả a, b, c đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách li trước hợp tử

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:
A. Cách li trước hợp tử
B. Cách li sau hợp tử
C. Cách li di truyền
D. cách li địa lí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình của tiến hoá

Quá trình tiến hoá sử dụng nguồn nguyên liệu nào là chủ yếu?
A. Biến dị sơ cấp
B. Đột biến
C. Biến dị thứ cấp
D. Thường biến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của ưu thế lai

Trong quần thể,ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì:
A. tỉ lệ dị hợp giảm,tỉ lệ đồng hợp tăng
B. tỉ lệ đồng hợp giảm,tỉ lệ dị hợp tăng
C. tỉ lệ phát sinh biến dị tổ hợp nhanh
D. tần số đột biến có xu hướng tăng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quan niệm của đacuyn

Giải thích nào sau đây phù hợp với quan niệm của Đacuyn về sự hình thành đặc điểm thích nghi?
A. Màu xanh lục của sâu ăn lá là kết quả của quá trình chọn lọc các biến dị có lợi.
B. Hươu cao cổ có cái cổ dài do tập quán ăn lá trên cao.
C. Lá cây rau mác có hình dạng khác nhau trong các môi trường khác nhau.
D. Bướm sâu đo ở môi trường có bụi than có màu đen là kết quả của quá trình đột biến, giao phối và CLTN.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình hình thành loài mới

Trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí là nhân tố
A. trực tiếp gây ra những biến đổi sinh lí trên cơ thể sinh vật.
B. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
C. không có vai trò gì đối với quá trình chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
D. tạo ra các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biến dị tổ hợp

Phương pháp cơ bản để tạo ra biến dị tổ hợp dùng làm nguyên liệu trong chọn giống là
A. công nghệ tế bào.
B. gây đột biến.
C. công nghệ gen.
D. lai hữu tính.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay