biện luận số nghiệm

5 kết quả phù hợp trong mục biện luận số nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận số nghiệm của phương trình

a, Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Resized Image
b, Tìm m để đường thẳng d: y = x – m cắt (C) tại hai điểm phân biệt.
c, Dựa vào đồ thi hàm số của câu a) biện luận số nghiệm của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

a, Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y=x^{2}-4x (C) .
b, Tìm m để đường thẳng d: y = x – m cắt (C) tại hai điểm phân biệt.
c, Dựa vào đồ thi hàm số của câu a) biện luận số nghiệm của phương trình:
| x2 – 4x | = m

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị

Cho hàm số y=x^{3}-3mx+2m
a, Tìm điều kiện của m để hàm số có số cực đại, số cực tiểu?
b, Khảo sát và vẽ đồ thị (C) ứng với m=1
c, Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m:
x^{3}-3x+m+3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận phương trình theo nghiệm

1) Giải bất phương trình sau:
Resized Image
2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình sau:
Resized Image
.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận theo m số nghiệm phương trình

Cho hàm số: y=frac{x^{2}-x+4}{x-1} left ( C 
ight )

Dùng (C) để biện luận theo m số nghiệm tepsilon left [ 0;pi 
ight ] của phương trình:

cos^{2}t-(1+m)cost+4+m=0< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay