biểu đồ

19 kết quả phù hợp trong mục biểu đồ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo biểu đồ

Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau, em hãy phân tích nhiệt độ và lượng mưa và cho biết biểu đồ thuộc kiểu môi trường nào trong đới nóng ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
(Đơn vị: tỉ đồng)
Resized Image
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005.
b) Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi

Câu 1: (6 điểm) Trình bày sự khác biệt của ba vùng tự nhiên trên lãnh thổ rộng lớn của Hoa kì? Cho biết những thuận lợi đối với việc phát triển kinh tế của từng vùng.
Câu 2 . (4 điểm)
Cho bảng số liệu cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển
thời kỳ 2000-2005

Resized Image
a,Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển thời kỳ 2000-2005
b,Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét về cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển thời kỳ 2000-2005.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu: ( đơn vị : triệu người)

Resized Imagea. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh dân số của LB Nga qua các năm.
b. Qua biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét về sự thay đổi dân số của liên bang Nga. Hậu quả của sự thay đổi đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu

Cho bảng số liệu sau
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: tỉ USD)

Resized Image

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.
b. Nhận xét hoạt động xuất, nhập khẩu của Nhật Bản.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dấu hiệu thống kê

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau ( tính theo tạ / ha)
Resized Image

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng ''tần số'' và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị biểu diễn

. Một lượng khí lí tưởng có thể tích V1= 1 lít và áp suất p1= 1 at được dãn đẳng nhiệt tới khi thể tích đạt giá trị V2= 2 lít. Sau đó người ta làm lạnh khí, áp suất của khí giảm đi một nửa, còn thể tích thì không đổi. Cuối cùng khí dãn đẳng áp tới khi thể tích đạt giá trị V3= 4 lít. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của p vào V và dùng đồ thị để so sánh công trong các quá trình trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Giáo viên theo dõi thời gian giải 1 bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại trong bảng sau ( tất cả hs cùng làm được)

Resized Image
a. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu?
b. Lập bảng tần số và nhận xét?
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện dân số Châu Phi

Dựa vào bảng số liệu dưới đây :
Tỉ lệ dân số các châu lục và thế giới qua một số năm
(Đơn vị : %)

Resized Image

a/ Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ dân số của Châu Phi với các châu lục khác ?
b/ Nhận xét sự thay đổi và giải thích ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta

Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta (đơn vị: %)

Resized Image

a. Qua bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ đường biểu hiện tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta từ giai đoạn 1975-1980 đến 2005.
b. Hãy nhận xét sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng GDP từ giai đoạn 1975-1980 đến 2005 và cho biết nguyên nhân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản-1980

Dựa vào bảng sồ liệu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bàn năm 1980 và năm 2004 sau đây: Đơn vị %

Resized Image

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 1980 và 2004?
b) Nhận xứt về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 1980 và 2004.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12

Cho bảng số liệu sau đây :

Bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Hồng vàđồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985 – 2000 ( đơn vị : kg/ng−ời ).

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của đồng bằng sông
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong thời kì 1985 - 2000.
b. Nhận xét bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của hai vùng trong thời kì kể trên.
c. Giải thích vì sao bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Cửu Long luôn
cao hơn so với đồng bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa

Cho bảng số liệu sau:

Resized Image
a.vễ biểu đồ thể hiện lượng mưa ,lượng bốc hơI,cân bằng ẩm của Hà Nội,Huế,tp.HCM.
b.Qua biểu đồ so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mua,lượng bốc hơI ,cân bằng ẩmcủa 3 địa điểm trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biều đồ

1. Vẽ biều đồ thể hiện giá trị xuất khẩu giá trị nhập xuất của các nước 2. Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kì

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

nhận xét và giải thích bài thực hành 19 trang 80 sgk cơ bản 12

so sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta năm 2004. mong ai biết giúp mình với

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bình quân GDP đầu người của một số nước ở Châu Á năm 2001

Cho bảng số liệu :
Bình quân GDP đầu người của một số nước ở Châu Á năm 2001
(Đơn vị : USD)
Quốc gia Cô-oét Hàn Quốc Trung Quốc Lào
GDP / người 19.040 8.861 911 317

a/Vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của một số nước châu Á.
b/ Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét và giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt

Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (Đơn vị: %)

a) Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta từ năm 1990 đến 2005
b) Dựa vào biểu đồ nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vẽ biểu đồ về sản lượng điện

Cho bảng số liệu sau:a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì 1990-2005
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số phần tử lớn nhất và bé nhất có thể

Gọi là tập hợp các học sinh của một lớp học có học sinh, lần lợt là tập các học sinh thích môn Toán, tập các học sinh thích môn Văn của lớp này. Biết rằng có học sinh thích môn Toán và học sinh thích môn Văn.a) Hãy biểu diễn dưới dạng biểu đồ. Tìm số phần tử lớn nhất và bé nhất có thể có của tập hợp .b) Giả sử tập có 3 phần tử. Có bao nhiêu phần tử thuộc tập ?


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay