brom

19 kết quả phù hợp trong mục brom
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hóa học các phản ứng

1. Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron

Resized Image
(Biết ở phản ứng d thì tỉ khối của hỗn hợp khí NO và N2O so với hiđro bằng 16,75).
2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a. Sục từ từ khí sunfurơ đến dư vào cốc chứa dung dịch brom.
b. Dẫn khí ozon vào dung dịch KI, chia dung dịch sau phản ứng thành hai phần: phần 1 nhỏ vài giọt dung dịch hồ tinh bột; phần 2 nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Câu 1: Từ benzen, etilen cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế nhựa PS (polstiren) và TNB (1,3,5-trinitrobenzen).

Câu 2: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho:
a) Phenol vào nước brom.
b) Propen vào dung dịch KMnO4.
Viết phương trình hóa học minh họa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để nhận biết các lọ mất nhãn

Để nhận biết các lọ mất nhãn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4, ta dùng các thuốc thử là
A. nước vôi trong.
B. dung dịch brom.
C. nước vôi trong và dung dịch brom.
D. nước và giấy quỳ tím.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bỏ khí etilen lẫn trong metan

Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về anken

Dẫn 3,36 lít anken A (đktc) qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam so với ban đầu. Tìm công thức phân tử của anken A ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với etanol

Cho 19,26 gam hỗn hợp X gồm etanol & phenol tác dụng với Natri dư thu được 3,36 lít khí ở đktc. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch Brom dư thu được m gam kết tủa.
a. Xác định giá trị của m.
b. Nếu cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư thì thu được những sản phẩm nào? Viết phương trình phản ứng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt 4 chất lỏng

Để phân biệt 4 chất lỏng : benzen, toluen, stiren, etylbenzen người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch KMnO4.
C. Dung dịch HNO3 đ, xúc tác H2SO4 đ. D.kết quả khác.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất nào làm mất màu dung dịch brom ?

Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brom ?

A) CH4 , C6H6

B) C2H2 , C2H4

C) CH4 , C2H2

D) C6H6 , C2H2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất vật lý của benzen

Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì:
A. Benzen là chất lỏng
B. Phân tử có cấu tạo vòng.
C. Phân tử có 3 liên kết đôi.
D. Phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có 3 liên kết đôi, xen kẽ 3 liên kết đơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phi kim ở thể lỏng ở điều kiện thường

Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là
A. oxi.
B. brom.
C. clo.
D. nitơ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương trình phản ứng hóa học

Dẫn các khí CH4, CH3 - CH = CH2 qua dung dịch nước brom. Phương trình hoá học của phản ứng là
A. CH4 + Br2 
ightarrow CH3Br + HBr. B . CH3 - CH = CH2 + Br2 
ightarrow CH2Br - CH2Br.
C. CH3 - CH = CH2 + Br2 
ightarrow CH3 - CHBr - CH2Br. D. CH4 + Br2 
ightarrow CH4Br2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất làm mất màu nước brom

Dãy gồm các chất đều làm mất màu dung dịch nước brom là
A. CH4, C6H6. B. C2H4, C2H2. C. CH4, C2H2. D. C6H6, C2H2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của hợp chất hữu cơ

Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau. Chất khí, ít tan trong nước; cháy toả nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic và hơi nước; tham gia phản ứng thế với clo, nhưng không làm mất màu dung dịch nước brôm. Hợp chất đó có công thức đúng với A, B, C hay D ?
A. CH4. B. C2H2. C. C2H4. D. C6H6.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hợp chất hữu cơ

Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau. ít tan trong nước; tham gia phản ứng cộng với dung dịch nước brom; cháy toả nhiều nhiệt và tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất này sinh ra 1 mol hơi nước. Hợp chất đó là
A. metan. B. axetilen. C. etilen. D. benzen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đồng đẳng của anken

Dẫn hỗn hợp M gồm hai chất X và Y có công thức phân tử C3H6 và C4H8 vào dung dịch brom trong dung môi CCl_{4} thấy dung dịch brom bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Ta có các kết luận sau
a). X và Y là 2 xicloankan vòng 3 cạnh
b). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 4 cạnh
c). X và Y là 2 anken đồng đẳng của nhau
d). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 3 cạnh
e). X và Y là một xicloankan vòng 3 cạnh và một xicloankan vòng 4 cạnh
Các kết luận đúng là
A. a, c, d B. a, b, c, d C. a, b, d D. a, b, c, d, e

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có khối lượng mol là 56 đvc. Khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O. X làm mất màu dung dịch brôm. Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4 B. 7 C. 6 D. 5

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của clo

Tìm câu đúng trong các câu sau :
A. Clo là chất khí không tan trong nước
B. Clo có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất
C. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn Brôm và iôt
D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về brom kết tủa

X có công thức phân tử là C_{9}H_{12}O. X tác dụng với NaOH, X tác dụng với dd brom cho kết tủa Y có công thức phân tử là C_{9}H_{9}OBr_{2}. Số CTCT của X là

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của các chất butan

Với các chất: butan, buta-1,3-dien, propilen, but-2-in, axetilen, metylaxetilen, isobutan, xiclopropan, isobutilen , anlen. Chọn phát biểu đúng về các chất trên:

A. . Có 8 chất làm mất màu nước brom.

B. Có 3 chất tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.

C. Có 8 chất làm mât màu tím của dung dịch KMnO_{4}

D.Có 7 chất tham gia phản ứng cộng hidro< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay