bức xạ

19 kết quả phù hợp trong mục bức xạ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về đối lưu

Đối lưu là gì?
Bức xạ nhiệt là gì?
Trong chân không và trong chất rắn có thể xảy ra đối lưu không? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt xảy ra :
A/ Chỉ ở chân không và chất khí C/ Chỉ ở chất khí
B/ Chỉ ở chất lỏng D/ Ở chất rắn và chân không

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các hiện tượng quang điện

Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng
A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu lam. C. hồng ngoại. D. tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về chùm bức xạ đơn sắc

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng :
A. 0,1 μm B. 0,2 μm C. 0,3 μm D. 0,4 μm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng của bức xạ

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10^{-9}m đến 4.10^{-7}m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?
A. Tia X. B. ánh sáng nhìn thấy.
C. Tia hồng ngoại. D. Tia tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của tia hồng ngoại

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động năng ban đầu cực đại

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng ban đầu cực đại của quang êlectron vào tần số của bức xạ chiếu tới bề mặt kim loại làm catốt trong hệ trục toạ độ W_{do max}Of có dạng
A. là một đường parabol. B. là một đường hypebol.
C. là đường thẳng đi qua gốc toạ độ. D. là một đoạn thẳng không đi qua gốc toạ độ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân dao động tắt dần

Chọn câu đúng. Nguyên nhân dao động tắt dần trong mạch dao động là:
A. do bức xạ ra sóng điện từ. B. do toả nhiệt trong các dây dẫn và bức xạ ra sóng điện từ.
C. do toả nhiệt trong các dây dẫn. D. do tụ điện phóng điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về tia tử ngoại

Phát biểu nào sau đây Đúng khi nói về tia tử ngoại ?
A:Tia tử ngoại là một bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
B:Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có tỉ khối lớn phát ra
C: Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím
D:Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa bức xạ tử ngoại

Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ
A: Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia x
B: Có tần số thấp hơn so với bức xạ hồng ngoại
C: Có tần số lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy
D: Có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của sự phát quang

Một đặc điểm của sự phát quang là
A: mọi vật khi kích thích đến một nhiệt độ thích hợp thì sẽ phát quang.
B: Quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích.
C: Quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục
D: Bức xạ phát quang là bức xạ riêng của vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, hai khe cách nhau 3(mm) và cách màn 3(m). Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng trong khoảng 0,41(mum) đến 0,65(mum). Số bức xạ cho vân tối tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 3(mm) là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tần số

Đặt hiệu điện thế bằng 24800V vào 2 đầu anốt và catốt của một ống Rơnghen. Tần số lớn nhất của bức xạ tia X phát ra là
A. . fmax = 2.109Hz B. fmax = 2.1018Hz C. fmax = 6.109 Hz D. 6. 1018 Hz

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bức xạ điện từ

Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ
A. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X
B. Có tần số thấp hơn so với bức xạ hồng ngoại
C. Có tần số lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy
D. Có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tính chất của ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bước sóng lambda từ 0,4mum đến 0,7mum. Khoảng cách giữa hai khe Iâng là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,2m tại điểm M cách vân sáng trung tâm một khoảng x_{M} = 1,95 mm có mấy bức xạ cho vân sáng
A. có 8 bức xạ B. có 4 bức xạ C. có 3 bức xạ D. có 1 bức xạ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của ánh sáng

Theo thuyết lượng tử ánh sáng , phôtôn ứng với bức xạ đơn sắc có bước sóng alphavà tần số f có khối lượng tương đối tính m_{ph}
A. m_{ph} = frac{hf}{c^{2}} =frac{h}{lambda }
B. m_{ph} = frac{h}{c^{2} } =frac{h}{clambda }
C. m_{ph} = frac{hf}{c^{2}} =frac{h}{clambda }

D. m_{ph} = frac{hf}{c } =frac{h}{clambda }

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về bước sóng

Trong thí nghiệm đối với một tế bào quang điện, kim loại dùng làm Catốt có bước sóng giới hạn là lambda_{0} Khi chiếu đồng thời các bức xạ có bước sóng khác nhau lambda1lambda_{2} thì đo được hiệu điện thế hãm là Uh. Khi tắt bức xạ có bước sóng lambda1 thì hiệu điện thế hãm không đổi, xong cường độ dòng quang điện bão hòa giảm. Nhận định nào sau đây là đúng nhất
A. lambda1< lambda_{2} < lambda_{0} B. lambda1= lambda_{2}< lambda_{0} C. lambda_{2}<lambda1 < lambda_{0} D. lambda1 >lambda_{2} <lambda_{0}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về quang điện

Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là 0,3mum. Chiếu vào bề mặt kim loại này lần lượt các bức xạ có tần số f1 = 8.10^{14}Hz; f2 = 15.10^{14} Hz; f3 = 10^{15}Hz; f4 = 0,85.10^{14} Hz thì bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện (cho: c = 3.10^{8}m/s)
A. f1 và f2 B. f3 và f4 C. f2 và f3 D. f2 và f4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc lambda _{1}=0,64mu m (đỏ)và lambda _{2}=0,84mu m (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đơn sắc quan sát được là:
A. 9 B. 10 C. 11 D. 14< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay