cacbohyđrat

74 kết quả phù hợp trong mục cacbohyđrat
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng ancol thu được

Cho 18 gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu ( H=100%)? A. 9,2 am. B. 4,6 gam. C. 120 gam. D. 180 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân

Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:

A. 162g B. 180g C. 81g D.90g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng ancol etylic thu được

Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

A.290 kg B.295,3 kg C.300 kg D.350 kg

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng glucozơ

Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất pứ là 70%. A. 160,55 B. 150,64 C. 155,54 C.165,65

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng glucozơ cần dùng

Lên men glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Vậy khối lượng glucozơ cần dùng là:

A.33,7 gam B.56,25 gam C.20 gam 90 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân tinh bột tính khối lượng glucozơ thu được

Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

A.360 gam B.480 gam C.270 gam D.300 gam TNPT- 2007

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho 360gam glucozơ lên men tính lượng kết tủa

Cho 360gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được m g kết tuả trắng. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là:

A. 400 B. 320 C. 200 D.160

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng glucozơ đã lên men

Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 50g kết tuả trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men biết hiệu suất lên men là 80%.

A. 33,7 B. 20 C. 56,25 D.Số khác

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hệ số polimehoá

Biết khối lượng phân tử trung bình của PVC và xenlululozơ lần lượt là 250000 và 1620000. Hệ số polimehoá của chúng lần lượt là:

A. 6200và 4000 B. 4000 và 2000 C. 400và 10000 D. 4000 và 10000

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4.860.000 (u). Vậy số mắc xích của glucozơ có trong xenlulozơ nếu trên là: A.250.000 B.270.000 C.300.000 D.350.000

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tử khối trung bình của xenlulozơ

Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n

A. 10000 B. 8000 C. 9000 D. 7000

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1 750 000 đvC. Số gốc glucozơ C6H10O5 trong phân tử của xenlulozơ là

A.10 802 gốc B.1 621 gốc C. 422 gốc D. 21 604 gốc

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lên men 1 tấn tinh bột

Len men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic với hiệu suất của từng giai đoạn là 85%. Khối lượng ancol thu được là:

A.398,8 Kgam B.390 Kgam C.389,8K gam D. 400Kgam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng tinh bột dùng để lên men

Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:

A.940 g B.949,2 g C.950,5 g D.1000 g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích CO2 cho phản ứng quang hợp

CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. muốn có đủ lượng CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 500 g tinh bột thì cần một thể tích không khí là:

a. 1382666,7 lit B. 1382600,0 lit c. 1402666,7 lit d. 1492600,0 lit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ

Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 %

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sản xuất xenlulozơ trinitrat

Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70.

A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M

Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M là:

A. 85,5g B. 342g C. 171g D. 684g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ

Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ thu được :

A. 1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ B. 2 kg glucozơ

C. 2 kg fructozơ D. 0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay