cacbon

36 kết quả phù hợp trong mục cacbon
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của Lipit

Tính chất của Lipit ?
A.Lipit không tan trong nước mà tan trong dung môi hữu cơ.
B. Khi bị thuỷ phân cho ra axit béo và glixêrol.
C. Lipit cung cấp nhiều năng lượng hơn so với cacbonhiđrat.
D. Cả A , B và C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất của cacbonhidrat

Cacbonhiđrat gồm những loại hợp chất nào ?
A. Đường đơn, đường đôi, đường đa.
B. Đường đơn, đường đôi và axit béo.
C. Đường đơn, đường đa và axit béo.
D. Đường đa, đường đôi và axit béo.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào

1.Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào là gì ?
a. C, H, O, P
b. C,H,O,N
c. C,H,O,Ca
d. C,O,P,K
2. Những chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào là gì ?
a. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Xenlulôzơ
b. Cacbonhiđrat, Lipit, Axitnuclêic và Glycôgen
c. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Axitnuclêic
d. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và axit amin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Loại đường chứa 6 nguyên tử cacbon

1.Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại?
A. Glucôzơ và Fructôzơ. B. Gucôzơ và galactôzơ
C. Galactôzơ và tinh bột. D. Glucôzơ và mantôzơ
2. Nhóm chất nào sau đây là những chất đường có chứa 6 nguyên tử các bon?
A. Glucôzơ, Fructôzơ , Pentôzơ.B. Fructôzơ , galactôzơ, glucôzơ
C. Galactôzơ, Xenlucôzơ, Tinh bột .D. Tinh bột, lactôzơ, Pentôzơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon là:
A. Làm dung môi B. Làm nguyên liệu
C. Làm khí đốt D. Làm nhựa đường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm côn thức phân tử

Một hỗn hợp gồm: hidro, một ankan và một ankin. Hai hidrocacbon này có cùng số nguyên tử C. đốt 100 cm3 hỗn hợp trên thu được 210 cm3 khí CO2 . nếu đun nóng 100 cm3 hỗn hợp với bột Ni thì chỉ còn 70 cm3 một hidrocacbon duy nhất. các thẻ tích khí được đo ở cùng điềi kiện.
a. tìm côn thức phân tử của hai hidrocacbon trên và thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp ban đầu.
b. tính thể tích oxi cần để đốt cháy 100 cm3 hỗn hợp

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

1.Trong một chiếc cốc đựng một muối cacbonat của kim loại hóa trị I.Thêm từ từ dung dịch H2SO4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa thoát hết thu được dung dịch muối sunfat nồng độ 13,63 %. Hãy xác định công thức hóa học của muối cacbonat trên.
2.Nêu hiện tượng xảy ra và viết các PTHH khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 tới dư.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu các hiện tượng hóa học xảy ra

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học cho các trường hợp sau (nếu có):
a/ Cho kim loại natri vào dung dịch rượu etylic.
b/ Cho lá đồng vào dung dịch axit axetic.
c/ Cho dung dịch muối natri cacbonat vào dung dịch axit axetic.
d/ Cho nước vào lọ chứa canxi cacbua.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử của muối cacbonat

Cho 7,2 g hh A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với dung dịch H_{2}SO_{4} rồi cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hết vào 450 ml dd Ba(OH)2 0,2M thu 15,76 g kết tủa. Xác định công thức phân tử của 2 muối cacbonat và tính % khối lượng của chúng trong hỗn hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử- hóa học 9

Chất hữu cơ X có công thức RCOOH và Y có công thức R'(OH)2 trong đó R và R' là các gốc hiđrocacbon mạch hở. Hỗn hợp A vừa trộn gồm X và Y, chia A thành hai phần bằng nhau, mỗi phần chứa tổng số mol hai chất là 0,05 mol.
Phần 1: Cho tác dụng với Na dư được 0,08 gam khí.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn được 3,136 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước .
1. Tìm CTPT của X, Y.
2. Viết CTCT của X và Y, gọi tên chúng.
Cho H = 1, C = 12, O =16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử

1. Dẫn hỗn hợp khí gồm C2H2, CO2 và SO2 cho qua dung dịch X chữa một chất tan thấy có Y duy nhất thoát ra. Hỏi chất tan trong dung dịch X có tính chất gì ? Dùng hai chất có tính chất khác nhau để viết ptpư minh họa.
2. Hỗn hợp Z gồm hai hiđrocacbon điều kiện thường ở thể khí và có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 3,52 gam CO2 và 1,62 gam H2O . Tìm CTPT của hai hiđrocacbon biết trong hỗn hợp Z chúng có số mol bằng nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phận tử 2 hiđrocacbon.

Số mol của hỗn hợp = 0,07 ; số mol của ankan = 0,02=> số mol của hiđrôcacbon phản ứng với Br_{2} là 0,05 = số mol Br_{2} 0,05 mol nên hiđrô cacbon đó là anken.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo của hợp chất- hóa học 11


Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77:18 về khối lượng. Cho bay hơi hoàn toàn 2,53g hợp chất X thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0,88g O2 trong cùng điều kiện. Cho 4,14g X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 13,77g kết tủa B.
Hiđrocacbon X phản ứng với HCl cho chất Y chứa 59,66% clo (theo khối lượng) trong phân tử. Cho chất Y phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 có chiếu sáng và đun nóng chỉ thu được 2 dẫn xuất halogen.
Viết CTCT có thể có của X và Y. Từ đó suy ra CTCT đúng của X, Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chu trình cacbon trong sinh quyển

Chu trình cacbon trong sinh quyển

a. liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái.

b. gắn liền với toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái.

c. là quá trình tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái.

d. là quá trình tái sinh một phần năng lượng của hệ sinh thái.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon là:
A. Làm dung môi B. Làm nguyên liệu
C. Làm khí đốt D. Làm nhựa đường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học 12 đốt cháy hỗn hợp 2 hydrocacbon

Đốt cháy hỗn hợp 2 hydrocacbon đồng đẳng có số mol bằng nhau, thu được CO2 và hơi nước có nCO2 :nH2O = 2:3 . Công thức phân tử 2 hydrocacbon lần lượt là:
A. C2H6 và C4H10 B. C2H6 và C3H8
C. CH4 và C2H6 D. CH4 và C3H8

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên liệu của quá trình quang hợp

Chất nào sau đây được cây xanh sử dụng làm nguyên liệu của quá trình quang hợp
a. Khí ôxi và đường
b. Đường và nước
c. Đường và khí cabônic
d. Khí cabônic và nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ

Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là :
a. Ôxi, nước và năng lượng
b. Nước, đường và năng lượng
c. Nước, khí cacbônic và đường
d. Khí cacbônic, nước và năng lượng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích không khí

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 kg than chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy. Thể tích không khí (đktc) cần dùng là (biết )
A. 4500 lít.
B. 4250 lít.
C. 4200 lít.
D. 4000 lít.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích cacbon đioxit

Thể tích cacbon đioxit (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than chứa 92% cacbon là
A. 1717,3 m3
B. 1715,3 m3
C. 1710,3 m3
D. 1708 m3< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay