Cách mạng công nghiệp

3 kết quả phù hợp trong mục Cách mạng công nghiệp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Em hãy phân tích hệ quả của cách mạng công nghiệp ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh

Câu 1 (3 điểm)
Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 (3 điểm)
Cách mạng công nghiệp ở châu Âu (cuối thế kỷ XVIII) đem lại những hệ quả gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách mạng công nghiệp từ Anh

- Những năm 30 TK XIX phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ...Mác và Ănghen cải tổ tổ chức “ Những người chính nghĩa” thành “Đồng minh những người Cộng sản”
ightarrowchính Đảng đầu tiên của giai cấp vô sản 
ightarrow 1/ 1848 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời.
- Là một văn kiện quan trọng củ CNXH khoa học...vạch đường lối đấu tranh cho giai cấp vô sản< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay