cách mạng khoa học

4 kết quả phù hợp trong mục cách mạng khoa học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền KT – XH trên thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”

Cho biết khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”. Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động như thế nào đến nền kinh tế xã hội thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cách mạng khoa học kĩ thuật

Cuộc cánh mạng khoa học kỉ thuật hiện nay có ý nghĩa và tác động như thế nào đối với cuộc sống con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

Nước khởi đầu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật là:

A. Anh
B. Mĩ
C. Liên Xô
D. Nhật Bản< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay