cách mạng

49 kết quả phù hợp trong mục cách mạng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh

Trong hoàn cảnh nào mà Đảng ta đã quyết định thành lập mặt trận
Việt Minh? Những hoạt động và vai trò của mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930

Từ sự phân hóa của hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng Đảng, sự thất bại của Việt Nam quốc dân Đảng, hãy cho biết nguyên nhân chung dẫn tới quá trình đó? Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 có vai trò gì đối với cách mạng Vn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Em hãy phân tích hệ quả của cách mạng công nghiệp ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cách mạng Pháp

Trình bày tình hình nước Pháp trước cách mạng tư sản 1789? Cách mạng tư sản Pháp có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh

Câu 1 (3 điểm)
Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 (3 điểm)
Cách mạng công nghiệp ở châu Âu (cuối thế kỷ XVIII) đem lại những hệ quả gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền KT – XH trên thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chính cách mạng tháng 10 nga

Câu 1): Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?
Câu 2): Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 để lại hậu quả như thế nào với Mĩ ? Điểm cơ bản trong chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga

Câu 1 (2,5 điểm): Vai trò của Đảng Quốc Đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
Câu 2 (6,5 điểm): Những đặc điểm chủ yếu của diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”

Cho biết khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”. Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động như thế nào đến nền kinh tế xã hội thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến của cách mạng Tân Hợi 1911

Nêu nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cách mạng Tân hợi năm 1911 ở Trung Quốc. Vì sao gọi cách mạng Tân hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cách mạng Nga 1905-1907

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cách mạng Nga 1905-1907?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân cách mạng tháng mười nga

Phân tích nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thế giới sau cách mạng tháng 10 nga

Cách mạng tháng Mười nga ảnh hưởng thế nào đến thế giới?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cuộc cách mạng tư sản triệt để

1. Cách mạng tư sản là gì ? Thế nào là cuộc cách mạng tư sản triệt để ?
2. Vì sao có sự thay đổi trật tự giữa bốn nước đế quốc Anh, Pháp, Đức và Mỹ trước và sau năm 1870 ? Cho biết đặc điểm chủ nghĩa đế quốc của bốn nước trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian cách mạng Cu Ba thắng lợi

Cách mạng Cu-Ba thắng lợi thời gian:
A. 1/1/1949. B. 1/10/1959. C. 1/1/1959. D.1/2/1960.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nội dung cuộc Duy tân minh trị

Nội dung cuộc Duy tân minh trị?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước ta sau cách mạng tháng tám

Trình bày những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay