Cân bằng phương trình

2 kết quả phù hợp trong mục Cân bằng phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối

1.Cân bằng các PTHH sau.

Resized Image
2. Hỗn hợp X gồm các khí sau H2, O2, SOx. Trong hỗn hợp H2 chiếm 50% về thể tích, O2 chiếm 25% còn lại là SO_{x}. Trong hỗn hợp SO_{x} chiếm 68,956% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của SO_{x}
b. Tính tỷ khối của X so với O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình

Cân bằng các phương trình sau:
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay